Handlingsplan mot framande planteartar

Fylkesmannen har utarbeidd ein handlingsplan mot framande, skadelege planteartar. Planen skildrar problematikken rundt framande planteartar, og kva føringar og regelverk vi har å halde oss til. Handlingsplanen sitt hovudmål er å hindre spreiing av framande planteartar.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.07.2018

Naturen er under press, også i Møre og Romsdal. Det blir mindre urørt natur, fleire og fleire naturtypar står i fare for å forsvinne og mange artar blir utryddingstrua. Årsakene til dette er samansett. Klimaendringar, overhausting og forureining er nokre av dei. Arealendringar som nedbygging og oppdeling av dyr og planter sine leveområde er den faktoren som påverkar flest artar negativt. I tillegg til alt dette kjem trugselen frå framande organismar som kan fortrenge artar ved mellom anna konkurranse om næring eller levestad.

Framande planteartar har negativ påverknad på biologisk mangfald og er ein medverkande faktor til at lokale arter blir utryddingstruga. Når den stadeigne floraen forsvinn, forsvinn også livsgrunnlaget for mange dyr og insekt.  Når framande organismar har etablert seg i vår natur, er det særs vanskeleg og kostbart å utrydde dei. I mange høve vil det vere mest realistisk å hindre vidare spreiing snarare enn å fjerne allereie etablerte plantar.

 

Mål for handlingsplanen

Hovudmålet i planen er å hindre spreiing av framande, skadelege planteartar som fører til uheldige følger før naturmangfaldet i fylket. Delmåla er å auke kunnskapen om artane som utgjer den største trugselen i vårt fylke, kartlegge førekomstar av utvalde artar og å bekjempe eller kontrollere enkelte førekomstar.

Begge dei to første delmåla handlar om kunnskap om dei framande, skadelege artane. For å forebygge spreiing av framande, skadelege planteartar må offentlege og private verksemder og publikum gjerast bevisste på problemet. Informasjon og opplæring av allmenta om kva for risiko framande arter kan medføre, er viktig for å forebygge risiko for spreiing av framande artar. I denne samanhengen er vi spesielt glade for at alle renovasjonsselskapa i fylket gjer no ein felles innsats for å informere brukarene og å lære opp eigne tilsette slik at framande skadelege planteartar blir handtert på forsvarleg vis.

Vidare er det viktig å kartlegge i felt for å skaffe kunnskap om kor dei ulike framande artane har etablert seg. Da kan det takast omsyn til dei når ulike aktørar planlegg og gjennomfører tiltak som til dømes graving og kantslått.

I tillegg vil Fylkesmannen gjennomføre nokre tiltak for å fjerne framande, skadelege artar rundt om i fylket. Område som vil prioriterast er stader med viktige naturverdiar, isolerte førekomstar der det er mogleg å fjerne arten heilt, og område der det er mogleg å kontrollere vidare spreiing.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.