Fylkesmannen betre rusta til å hjelpe kommunane

FNs berekraftsmål om å stoppe klimaendringane seier at vi skal "Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem". Fylkesmannen i Møre og Romsdal har vedtatt at vi skal ha klimaomstilling som satsingsområde dei komande åra for å sikre trygg framtid for folk og natur. Vi har satt ned ei arbeidsgruppe som skal gi råd og rettleiing til klimaarbeid i kommunane.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.01.2020

Fylkesmannen skal både syte for reduserte klimagassutslepp og at samfunnet forberedast på, og tilpassast, eit klima i endring. I framtida skal Møre og Romsdal vere eit klimanøytralt samfunn som er godt tilpassa endra klima. For å kunne klare dette, må vi ha alle kommunane i fylket med på laget.

I satsinga har vi som mål at Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ein regional pådrivar innan klimagassreduksjon og klimatilpassing ved at vi tenkjer klimaomstilling i alt vi gjer. Det er satt ned ei tverrfagleg arbeidsgruppe har ansvar for utforming og framdrift i arbeidet. Arbeidsgruppa består av representantar frå miljøvernavdelinga, landbruksavdelinga, beredskapsstaben og samordningsstaben.

Det er også satt av ein eigen koordinatorressurs hos Fylkesmannen til arbeidet. Koordinatoren har ansvar for å drive satsinga i det daglege.

Politikarar, leiarar og sakshandsamarar som har spørsmål eller problemstillingar knytt til klima, kan ta kontakt med klimakoordinator eller ein av dei andre i arbeidsgruppa. Kontaktinformasjon ligg til høgre på denne sida.

Arbeidsgruppa jobbar for å arrangere relevante kurs og konferansar for kommunane. Først ut blir Vær Smart! - kurs i klimatilpassing. Les meir om dette her:

https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Klima/var-smart---kurs-i-klimatilpassing/

 

 

Klimatilpassing og beredskap

Klimatilpassing og beredskap

Innkjøp, tredrivaren

Landbruk og skog

Plansamordnar

Klimakoordinator