Opplæring i plan for politikarar - filmressurs

I ein serie korte filmar får kommunen digitalt opplæringsmateriell. Filmane er laga av Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og Distriktssenteret. 

Filmane er frå 3-8 minutt, og gir nyttig kunnskap om grunnleggjande tema i planlegginga. Bruk filmane i grupper eller aleine!

PLAN

Fem gode grunnar for planlegging

Denne filmen er laga i samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet. Den er produsert av Tingh.

Korleis lukkast med planlegging

Denne filmen er laga også i samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet. Den er produsert av Tingh.

Kommunal planstrategi

Denne filmen er laga også i samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet. Den er produsert av Tingh.

Realistisk planlegging

Politikarane sitt handlingsrom etter plan- og bygningslova

Utfordringsbildet

Plansystemet

Les meir om temaet her:

Barn og unge i planlegginga

Medverknad

Arealstrategiar

Les meir om temaet her:


Berekraftig arealplanlegging

Korleis få berekraft inn i planlegginga?

Denne filmen er laga også i samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet. Den er produsert av Tingh.

Sosial berekraft

Folkehelse

Les meir om temaet her:

 

Bustadsosialt arbeid

Aldersvennlege samfunn

Ungt utanforskap

Les meir om temaet her:

Universell utforming med Ingeborg Forseth

Les meir om temaet her:

By og tettstadutvikling

Les meir om temaet her:

Trafikktryggleik

Les meir om temaet her:

Handbok om trafikktryggleik – Transportøkonomisk institutt


Miljømessig berekraft

Klimaomstilling

Les meir om temaet her: 

Klimabudsjett

Les meir om temaet her:

Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy - KS

Natur

Les meir om temaet her: 

Naturmangfaldlova

Les meir om temaet her: 

Strandsone

Les meir om temaet her:

Jordvern

Kulturmiljø

Les meir om temaet her:

 

Vassforvaltning

Les meir om temaet her:

Samfunnstryggleik og beredskap

Les meir om temaet her: 

 


Kommuneøkonomi

Innføring i kommuneøkonomi med Sissel Hol

Kommuneøkonomi og planarbeid med Maria Laingen


Forvaltningsrett

Habilitet

Lovlege vedtak