Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset næringsdrivande fastlegar som handterer covid-19, men som ikkje har forsikring for sjukefråvær i arbeidsgjevarperioden
15. nov Tilskot til drift av beitelag (Organisert beitebruk) Beitelag
01. nov Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta Kommunale barneverntenester
31. okt Erstatning etter avlingssvikt Bønder
15. okt Regionale miljøtilskot i jordbruket (RMP) Bønder
05. okt Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
10. sep Tilskot til aktivitetstiltak for å motverke einsemd Eldre og seniorar som bur i eigen heim eller omsorgsbustad
10. sep Tilskot til aktivitetstilbod og besøksvert Eldre som har langtidsopphald i sjukeheim eller omsorgsbustad med heildøgns bemanning
01. sep Tilskot til dei sosiale tenestene i Nav-kontora for å handtere konsekvensar av Covid-19 Nav-kontora
01. sep Midlar til symjeopplæring i barnehage 2020 Barn i barnehagar i alderen 4-6 år i Vestland fylke.
01. sep Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskulen og vaksne med rett til grunnskuleopplæring
31. aug Tilskot til kommunalt rusarbeid Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte problem og deira pårørande.
29. jun Tilskot til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personar med rus- og psykiske helseproblem Personar med rus- og eventuelt samtidige psykiske helseproblem
15. jun Smittevernopplæring for tilsette innan rus og psykisk helse Tilsette som arbeider i dei kommunale tenestene rus og psykisk helse.
31. mar Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
22. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2020 Tilsette i helse- og omsorgstenestene og brukarar av kommunale helse- og omsorgstenester
16. mar Midlar frå klima- og miljøprogrammet 2020 Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling
01. mar Tilskot til kommunalt rusarbeid Personar, eller grupper av personar, med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
01. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig og samansett oppfølging Barn og unge med psykiske- eller rusrelaterte problem og lidingar som treng tidleg utgreiing, behandling, oppfølging og støtte, og dei som lever med høg risiko for å utvikle psykososiale vanskar og deira familiar
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt Pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt og deira pårørande
01. mar Tilbod til vaksne med langvarige og samansette behov for tenester Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar og eller rusmiddelproblem, valdsproblematikk og som har langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
15. feb 258 millionar kroner til kommunale klimakutt Kommunar og fylkeskommunar
07. feb No kan du søkje støtte til tiltak mot marin forsøpling Frivillige og ideelle organisasjonar og stiftingar registrert i einingsregisteret. Private verksemder som ikkje er enkeltpersonforetak. Sjølvstendige kommunale/interkommunale selskap og samarbeidsorgan, slik som avfallsselskap og friluftsråd
01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora Nav-kontora
15. jan Tilskot til truga naturtypar Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar
15. jan Tilskot til truga artar Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar
15. jan Tilskot til rovvilttiltak - Førebyggjande og konfliktdempande tiltak Husdyreigarar, kommunar og lokale organisasjonar. Lokale, regionale og landsomfattande organisasjonar og forskingsinstutisjonar kan òg søkje om tilskot
15. jan Tilskot til kalking Frivillige organisasjonar, kommunar, interkommunale organ og fiskerettshavarar
15. jan Tilskot til tiltak i kulturlandskap Grunneigarar, privatpersonar, lag og foreiningar på lokalt og regionalt nivå, landsdekkjande organisasjonar, kommunar og institusjonar
15. jan Tilskot til fiskeformål Frivillige organisasjonar, forskingsinstutitsjonar, kommunar og interkommunale organ
15. jan Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt Grunneigarar, privatpersonar, lag og foreiningar på lokalt og regionalt nivå, landsdekkande organisasjonar, kommunar og institusjonar
Søknadsfrist Tittel
15. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset
15. nov Tilskot til drift av beitelag (Organisert beitebruk)
01. nov Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverntenesta
31. okt Erstatning etter avlingssvikt
15. okt Regionale miljøtilskot i jordbruket (RMP)
05. okt Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg
10. sep Tilskot til aktivitetstiltak for å motverke einsemd
10. sep Tilskot til aktivitetstilbod og besøksvert
01. sep Tilskot til dei sosiale tenestene i Nav-kontora for å handtere konsekvensar av Covid-19
01. sep Midlar til symjeopplæring i barnehage 2020
01. sep Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa
31. aug Tilskot til kommunalt rusarbeid
29. jun Tilskot til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personar med rus- og psykiske helseproblem
15. jun Smittevernopplæring for tilsette innan rus og psykisk helse
31. mar Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg
22. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2020
16. mar Midlar frå klima- og miljøprogrammet 2020
01. mar Tilskot til kommunalt rusarbeid
01. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig og samansett oppfølging
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar Tilbod til vaksne med langvarige og samansette behov for tenester
15. feb 258 millionar kroner til kommunale klimakutt
07. feb No kan du søkje støtte til tiltak mot marin forsøpling
01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora
15. jan Tilskot til truga naturtypar
15. jan Tilskot til truga artar
15. jan Tilskot til rovvilttiltak - Førebyggjande og konfliktdempande tiltak
15. jan Tilskot til kalking
15. jan Tilskot til tiltak i kulturlandskap
15. jan Tilskot til fiskeformål
15. jan Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt