Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg Leiarar og tilsette i den kommunale helse- og omsorgstenesta. Endeleg målgruppe er pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt, og deira pårørande
05. mar Kommunalt rusarbeid - ny innretting Personar som er i risiko for å utvikle, eller har rusmiddelrelaterte problem, og deira pårørande
15. mar Kommunalt kompetanse- og tenesteutviklingstilskot 2023 Tilsette i helse- og omsorgstenestene, og brukarar av kommunale helse- og omsorgstenester
Søknadsfrist Tittel
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg
05. mar Kommunalt rusarbeid - ny innretting
15. mar Kommunalt kompetanse- og tenesteutviklingstilskot 2023