Regionale miljøtilskot i jordbruket (RMP)

Søknadsfrist:
15. oktober 2020 23.55
Målgruppe:
Bønder
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Føretak i jordbruket

Tilskota i Vestland omhandlar hausting av bratt eller veglaust areal, beitebruk, stølsdrift, skjøtsel av biologisk mangfald og kulturminne, og miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel.

Publisert 26.08.2020

Alle føretak som kan søke produksjonstilskot i jordbruket, som har landbruksproduksjon i Vestland og som oppfyller vilkåra som vert stilte i dei ulike tilskotsordningane, kan søke innan 15. oktober.

Søknadane blir handsama av kommunen, og Fylkesmannen er klageinstans. Tilskotet vert utbetalt frå Landbruksdirektoratet til søkarane 12. mars 2021.

For nærare informasjon og søknadsskjema (elektronisk/papir), sjå temasida for RMP i Vestland: www.fylkesmannen.no/vl/rmp 

Søknadsfrist:
15. oktober 2020 23.55
Målgruppe:
Bønder
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Føretak i jordbruket