Tilskot til aktivitetstilbod og besøksvert

Søknadsfrist:
10. september 2020 23.59
Målgruppe:
Eldre som har langtidsopphald i sjukeheim eller omsorgsbustad med heildøgns bemanning
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestland
Hvem kan søke:
Kommunar, fylkeskommunen
Rapporteringsfrist:
31. desember 2021 23.59

Fylkesmannen i Vestland har fått kr 23 627 523 til fordeling. Søknadsfristen er utsett til 10. september 2020.

Publisert 13.07.2020

Målgruppa er eldre som har langtidsopphald i sjukeheim og i omsorgsbustad med heildøgns bemanning

Målet med tilskot til aktivitetstilbod er å stimulere til innovative tiltak for å oppretthalde aktivitet og sosial kontakt slik at personar i målgruppa får aktive og meiningsfulle kvardagar, gode opplevingar og sosial kontakt med sine næraste.

Målet med tilskot til besøksvert i sjukeheim og omsorgsbustader er at kommunen, eventuelt i lag med frivillige, legg til rette for at besøk blir gjennomført på ein triveleg, god og smittevernsikker måte.

Kven kan få tilskot?

  • kommunane
  • fylkeskommunane

Kommunen kan søkje midlar aleine eller i samarbeid med privat, ideell og frivillig sektor.

Søknaden

Søknaden skal vere poengtert og kortfatta. Følgjande opplysningar skal gå fram:

  • Mål med tilskotet
  • Skildring av tiltak som det blir søkt om tilskot til
  • Budsjett

I tillegg til skildring av mål, tiltak, framdriftsplan og eventuelle samarbeidspartnarar, skal søkjar opplyse om talet på brukarar tiltaket er meint for.

Opplysningar om tilskotsmottakar, kontaktperson, adresse, organisasjonsnummer, ev ressursnummer og bankkontonummer skal gå fram av søknaden. Det er ikkje utarbeida søknadsskjema.

Les regelverket nøye før de skriv søknaden

Informasjon om tildelingskriterium, kva tiltak det ikkje vert gitt tilskot til, krav til rapportering om måloppnåing, budsjett og rekneskap og rapporteringsfristar m.v., er gjort greie for i regelverket.

Tildeling av/avslag på tilskot under denne ordninga er eit enkeltvedtak. Det er klagerett etter forvaltningslova § 28.

Tilskotsordninga er ein del av tiltakspakken sårbare eldre, jf. revidert nasjonalbudsjett 2020 og      Prop. 127 S, og er ei eingongsløyving.

De kan sende søknad digitalt, som e-post til fmvlpost@fylkesmannen.no eller per brev til Fylkesmannen i Vestland 6863 Leikanger

Søknadsfrist:
10. september 2020 23.59
Målgruppe:
Eldre som har langtidsopphald i sjukeheim eller omsorgsbustad med heildøgns bemanning
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestland
Hvem kan søke:
Kommunar, fylkeskommunen
Rapporteringsfrist:
31. desember 2021 23.59