Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa

Søknadsfrist:
1. september 2020
Målgruppe:
Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskulen og vaksne med rett til grunnskuleopplæring
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestland
Hvem kan søke:
Kommunar som har elevar i målgruppa
Rapporteringsfrist:
1. desember 2020

Kommunar som ønskjer å drive symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar kan søkje Fylkesmannen om tilskot. Vi betalar ut tilskotet fortløpande så lenge vi har midlar.

Publisert 19.02.2020

Kunnskapsdepartementet har vidareført tilskotsordning med symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar. Kommunen kan søkje om inntil kr. 1 750 for kvar elev. Andre kostnader må kommunen dekke sjølv. Tilskotet skal brukast i budsjettåret 2020.

Mål for ordninga

Målet er å redusere risikoen for ulykker i samband med bading og å setje elevane betre i stand til å nå kompetansemåla i læreplanen. I læreplanane er det eit mål at elevane skal vere symjedyktige etter 4. årstrinn.

Kven kan søkje

Det er berre kommunar som har nykomne minoritetsspråklege elevar som kan søkje om tilskot. Det kan søkjast for barn, unge og vaksne som har rett til grunnskuleopplæring. Dersom kommunen har andre elevar som ikkje kan symje eller har hatt høve til å delta i symjeundervisning, kan også desse ta del i symjeopplæringa.

Følgjande skal leggjast til grunn

Symjeopplæringa kan gjevast i løpet av skuletida eller etter skuletid. Kommunane vel sjølve korleis opplæringa skal organiserast og leggjast opp. Søknader som beskriv eit samarbeid mellom frivillige organisasjonar og korleis dette kan etablerast/vidareførast, vil bli prioritert dersom fleire
står likt. Dersom kommunar ønskjer å samarbeide om å etablere ordningar, kan dette gjerast. Det er viktig at jenter og gutar får eit likeverdig tilbod.

Søknadane blir behandla fortløpande.

Søknadsskjema finn de i høgremenyen. Utfylt skjema sendast til Fylkesmannen i Vestland.

Rapportering

Tilskotsmottakarane skal innan 1. desember 2020 rapportera til Fylkesmannen om bruk av midlane.

Søknadsfrist:
1. september 2020
Målgruppe:
Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskulen og vaksne med rett til grunnskuleopplæring
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestland
Hvem kan søke:
Kommunar som har elevar i målgruppa
Rapporteringsfrist:
1. desember 2020