Smittevernopplæring for tilsette innan rus og psykisk helse

Søknadsfrist:
15. juni 2020 23.59
Målgruppe:
Tilsette som arbeider i dei kommunale tenestene rus og psykisk helse.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestland
Hvem kan søke:
Kommunane

Fylkesmannen i Vestland har 500 000 kroner til fordeling til smittevernopplæring for tilsette innan rus og psykisk helse i kommunane.

Publisert 11.05.2020

Søknadsfristen er 15. juni 2020.  Søknaden om tilskot skal innehalde følgjande opplysningar:

  • Namn på kommune og organisasjonsnummer
  • Kontonummer og merknad på utbetaling
  • Kontaktinformasjon (namn på den som søkjer, e-post og telefonnummer)
  • Tiltak: Opplysning om kva tilskotet skal nyttast til og venta tal på deltakarar
  • Budsjett, søknadssum og eigenfinansiering

Søknaden skal ha underskrift av kommunedirektør eller den som har fått delegert fullmakt.

Send søknad per e-post til fmvlpost@fylkesmannen.no

Brevpost til Fylkesmannen i Vestland, Njøsavegen 2, 6963 Leikanger

Søknadsfrist:
15. juni 2020 23.59
Målgruppe:
Tilsette som arbeider i dei kommunale tenestene rus og psykisk helse.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestland
Hvem kan søke:
Kommunane

Kontaktpersoner