Planprosessen

Grunnlaget for gode planprosessar vert lagt allereie i starten, og eit godt råd er å investere tid og ressursar i ein tidleg fase av planarbeidet. Dette kan ofte lønne seg ved at planprosessen går raskare og at plankvaliteten vert betre.

Sist endret 10.01.2023

Innafor plansystemet skal kommunen drive både heilskapleg, langsiktig planlegging på oversiktsnivå gjennom kommuneplanar og kommunedelplanar, og detaljert planlegging gjennom reguleringsplanar.

Plan- og bygningslova byggjer på prinsippa om lokal folkevalgt styring, og medverknad frå befolkninga og aktuelle fagorgan. Organiseringa av planarbeidet er kommunen sitt ansvar, og  det er gitt føringar m.a. gjennom formelle krav til offentleg høyring av planar. Krava har som mål å sikre ein demokratisk prosess i dialog med private lokale interesser og med statlege og fylkeskommunale organ.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 09.01.2022, Sist endret 10.01.2023

Tidsfristar

For å sikre ei effektiv og føreseieleg planhandsaming er det sett krav til tidsfristar i plan- og bygningslova, m.a. frist for handsaming av private reguleringsforslag.


Publisert 09.01.2022, Sist endret 10.01.2023

Mindre endring

For endring og oppheving av reguleringsplan gjeld dei same reglane som for utarbeiding av ny plan. Det er lagt opp til at mindre endringar kan handsamast på ein enklare måte.


Publisert 29.01.2019

Motsegn

Motsegn er eit virkemiddel som kan nyttast dersom ein plan er i strid med nasjonale interesser, viktige regionale interesser eller andre vesentlege interesser. Ei motsegn skal grunngjevast ut frå nasjonale eller regionale mål, rammer og retningslinjer. Dette kan t.d vere stortingsmeldingar, rikspolitiske retningslinjer, regionale planar eller rundskriv.  


Publisert 29.01.2019

Oppstart

Grunnlaget for gode planprosessar vert lagt allereie i starten, og eit godt råd er å investere tid og ressursar i ein tidleg fase av planarbeidet. Dette kan ofte lønne seg ved at planprosessen går raskare og at plankvaliteten vert betre.


Publisert 29.01.2019

Off. ettersyn

Når det ferdige planframlegget ligg føre, eventuelt med fleire utbyggingsalternativ, skal framlegget sendast på høyring og leggjast ut til offentleg ettersyn. Høyringsfristen skal vere minimum seks veker.