Klimautfordringane er sentrale i kommunal planlegging

Statsforvaltaren har nyleg sendt eit forventningsbrev til kommunane, som samanfattar viktige punkt i kommunane sitt arbeid med klimaomstilling.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.08.2021

I  brevet har vi peika på følgjande:  

  • Klimaomstillinga krev klimaleiing og politisk forankring.
  • FNs berekraftmål skal vere grunnlaget for planlegginga.
  • Kommunane må sette ambisiøse mål i klima- og energiarbeidet.
  • Handlingsprogrammet må koplast til kommunebudsjettet.
  • Kommunane må utvikle klimarekneskap og klimabudsjett som verktøy. 
  • Arealforvaltinga er sentral for å nå klimamåla. 
  • Konkrete klimatiltak i jord- og skogbruk er viktige.
  • God folkehelse heng saman med innsatsen på klimaområdet.
  • Klimatilpassinga må omfatte alle relevante sektorar. 

Nyleg lanserte FNs klimapanel (IPCC) ein ny hovudrapport om klimaendringane i verda. For å møte klima- og miljøutfordringane må samfunnet gjennom ei omstilling. Kommunal planlegging er viktig for å redusere klimagassutslepp og førebu lokalsamfunna på klimaendringane. Kommunal planlegging må leggjast opp på ein måte som viser viktige samspel mellom utsleppsreduksjonar, naturmangfald og klimatilpassing.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.