Barnevernsleiar- og læringsnettverkskonferanse

Dato:
20. september 2023 08.30 - 21. september 2023 14.30
Sted:
Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsli
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket
Målgruppe:
Leiarar og tilsette som er involvert i utviklingsarbeid i barnevernstenesta, kompetansemiljø og brukarorganisasjonar på barnevernsfeltet i Vestland
Påmeldingsfrist:
10. september 2023 23.59

Samlinga er for barnevernsleiarar og dei som arbeider med utviklingsarbeid i barnevernstenestene. Programmet er klart og du kan no melde deg på.

Publisert 02.02.2023, Oppdatert 15.05.2023

På samlinga vil nokre av dei pågåande utviklingsprosjekta i læringsnettverket presentere sitt arbeid. Utdannings-, forskings- og kompetansemiljøa på barnevernsfeltet, KS, Statsforvaltaren og Bufetat vil halde innlegg. I tillegg vil styringsgruppa for læringsnettverket legge til rette for faglege drøftingar. Førebels program finn du under «Dokument».

Vi i styringsgruppa legg opp til ei samlinga med fagleg påfyll. Vi håpar at de vil få inspirasjon til eige utviklingsarbeid og gode drøftingar med kollegaer frå heile fylket. 

Møte 19. september

Vi planlegg også møter for barnevernsleiarane i fylket, styringsgruppa og ressursgruppa den 19. september. Vi sender ut eigne invitasjonar til desse møta.

Praktisk informasjon og påmelding

Konferansen er gratis for personane som er i målgruppa. Vi dekkjer også middag og overnatting for dei som treng det frå 20.-21. september. For dei som deltek på arrangement (barnevernsleiarforum, og/eller møte i styrings- eller ressursgruppa) den 19. september dekkjer vi også overnatting frå 19.-20. september.

Reise til og frå samlinga, og eventuelle ekstra overnattingar før eller etter konferansen dekkjer kommunane sjølv. Vi gjer merksam på at dersom det vert fleire påmelde enn det vi har plassar til, vil vi sette eit tak på kor mange som kan delta frå kvar teneste.

Ved å melde deg på denne samlinga samtykker du til at vi kan dele informasjonen din  med hotellet og  medarrangørane våre. Les meir om personvern og nettryggleik her.

Påmeldingsskjema

Deltek du på barnevernsleiar- og læringsnettverkskonferanse 20. september?
Deltek du på barnevernsleiar- og læringsnettverkskonferanse 21. september?
Deltek du på felles middag 20. september?
Treng du overnatting frå 20. september til 21. september?
Skal du halde innlegg?
Dei som skal delta på møte i styringsgruppa, ressursgruppa eller barnevernsleiarforum har fått eigen invitasjon til dette. Deltek du på møte i styringsgruppa 19. september?
Deltek du på møte i ressursgruppa 19. september?
Deltek du på barnevernsleiarforum 19. september?
Treng du overnatting frå 19. september til 20. september?
Ønskjer du å delta på ein uformell og enkel felles middag 19. september?
Dato:
20. september 2023 08.30 - 21. september 2023 14.30
Sted:
Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsli
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket
Målgruppe:
Leiarar og tilsette som er involvert i utviklingsarbeid i barnevernstenesta, kompetansemiljø og brukarorganisasjonar på barnevernsfeltet i Vestland
Påmeldingsfrist:
10. september 2023 23.59