Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (3 av 4 i serie)

Dato:
17. januar 2023 13.00 - 15.00
Sted:
Digitalt (Teams)
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland og NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)
Målgruppe:
Leiarar og fagpersonar i kommuner og deira samarbeidspartar, som er involvert i arbeidet med personar som har utfordringar innan rus og/eller psykisk helse. Vi oppmodar kommunane til brei deltaking
Påmeldingsfrist:
16. januar 2023 23.59
Illustrasjonsbilete av framsida på Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024), to born som leikar.
Ill.bilete: framsida på Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024) Foto: Regjeringen/KMD.

Tema for det tredje webinaret i serie om rus, psykisk helse, bustad og tenester er "Korleis organisere og drive buoppfølgjing for personar med utfordringar innan rus og/eller psykisk helse?"

Publisert 12.12.2022

Både små og store kommunar gir tilbakemelding om at dei har utfordringar med å tilby stabile og gode bustadar og tenester for personar med rus og/eller psykisk liding.

Gjennom webinarserien vil kommunane kunne få auka kompetanse om heilskaplege bu- og tenesteløysingar for personar som har utfordringar innan rus og/eller psykisk helse. Webinarserien består av fire webinar, og er retta mot kommunane i Vestland og deira samarbeidspartar. Det er høve til å delta på enkeltwebinar.

Kommunane får høve til å melda inn ønskje om tema vi bør komma nærare inn på gjennom webinara. Det er også høve til å ta kontakt med statsforvaltaren dersom kommunen ønskjer kontakt for samarbeid om utfordringar i eigen kommune.

Programmet 17. januar 2023 vil m.a. innehalde:

  • Kva kan den nye bustadsosiale lova bety for kommunane? 
    Lars-Marius Ulfrstad, seksjonsleiar Statsforvaltaren i Vestland
  • Korleis organisere og drive buoppfølging for personar med utfordringar innan rus og/eller psykisk helse? 
    Gjermund Veka, leiar av bustadkontoret i Kinn kommune
  • Eit forskarblikk på bustad og buoppfølging
    Hildegunn Sagvaag, dr. PH, Universitetet i Stavanger

 

Påmelding skjer i skjema under, frist 16. januar 2023. 

Påmelding webinar 17. januar 2023

Dato:
17. januar 2023 13.00 - 15.00
Sted:
Digitalt (Teams)
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland og NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)
Målgruppe:
Leiarar og fagpersonar i kommuner og deira samarbeidspartar, som er involvert i arbeidet med personar som har utfordringar innan rus og/eller psykisk helse. Vi oppmodar kommunane til brei deltaking
Påmeldingsfrist:
16. januar 2023 23.59

Kontaktpersoner