Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Mellombels tilskotsordning for frittståande skular i samband med virusutbrotet

Utdanningsdirektoratet opprettar ei tilskotsordning for å stimulere til innkjøp av digitalt utstyr, infrastruktur, fellesløysingar og digitale læremiddel.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 16.09.2020

Det må sendast inn søknad for å få midlar frå ordninga, og gjennom denne skal skulane stadfeste at dei aksepterer og oppfyller vilkåra for tilskotet. Tilskotsordninga blir kunngjort så snart retningslinjer for ordninga er fastsett av Kunnskapsdepartementet, truleg i oktober 2020.

For ytterlegare informasjon viser vi til Utdanningsdirektoratet sine nettsider.