Informasjon til verger – Covid-19 – Representantordningen

Denne informasjonen sendes også pr. e-post til alle våre faste representanter og verger.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.03.2020

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har mottatt informasjon fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, Utlendingsdirektoratet, Politiets utlendingsenhet og Bufetat om tiltak og retningslinjer som har betydning for hvordan representanter skal ivareta de enslige mindreårige i denne spesielle tiden.

 

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen kan endre seg raskt og at alle representanter må holde seg oppdatert på retningslinjene og anbefalingene fra helsemyndighetene. Vi viser i den forbindelse til informasjon på Helsenorge.no og FHI.no.

 

Informasjon fra Utlendingsdirektoratet

Besøk i mottak for enslige mindreårige bør begrenses, i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger om sosial kontakt. Det må samtidig gjøres individuelle vurderinger om behov. De enslige mindreårige oppfordres til å ha kontakt med representant/verge over telefon/internett, så langt det er mulig.

 

Enslige mindreårige asylsøkere i mottak som er i karantene/isolasjon

Utlendingsdirektoratet følger generelt anbefalinger fra helsemyndighetene. Enslige mindreårige som må i isolasjon/karantene flytter til rom på mottaket som er fysisk adskilt fra andre beboere, og mottakene forholder seg til helsemyndighetenes råd for ivaretakelse av situasjonen. Begge mottakene for enslige mindreårige har gode muligheter for å avgrense områder for gitte formål.

 

Asylintervju

Alle asylintervjuer er stoppet inntil videre. UDI avventer råd fra Folkehelseinstituttet om hvordan intervjusituasjonen skal håndteres, og de kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger.

Det vurderes bruk av intervju over video-link dersom situasjonen vedvarer.

 

Informasjon fra Bufetat

Bufetat er ansvarlig for barn mellom 0-15 år som bor i omsorgssenter. Bufetat har utarbeidet en rutine for håndtering av mistanke om koronavirus-infeksjon. Rutinen omfatter generelle tiltak, rutiner for ankomst av nye barn, hva som skal gjøres hvis et barn utvikler symptomer, og ved påvist smitte hos et barn.

 

Særlig relevant for representanter er tiltaket om at besøk til omsorgssenteret skal reduseres. Avdelingsleder på omsorgssenter kan likevel gjøre en konkret vurdering av behov for fysisk møte mellom barn og representant. Alternativt er kontakt via digitale løsninger. I tillegg er det oppgitt at representanten skal informeres om sykdomstegn og at en skal legge til rette for kontakt per telefon mellom barnet og representanten.

 

Informasjon fra Politiets utlendingsenhet

De fleste asylsøkere som kommer til Politiets utlendingsenhet vil nå omfattes av de nye reglene for karantene. Hvis en person skal i karantene vil det som hovedregel ikke bli gjennomført en fullstendig registrering før etter karanteneperioden er ferdig. Politiets utlendingsenhet vil likevel alltid tilkalle representant, og representanten vil kunne delta på den innledende delen av registreringen via telefon.

 

Det er viktig at representanter melder fra til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark hvis de har blitt tilkalt til å delta på en registrering, også hvis det kun har vært en innledende registrering gjennomført på telefon.

 

Kontakt med kommunene, bofellesskap og fosterhjem for mindreårige som er bosatte

Representantene bør opprettholde kontakt med den mindreårige, kontaktpersoner og nærpersonene i barnets liv og samarbeide med dem for å finne løsninger for kontakt med barnet som er i tråd med de råd som til enhver tid gis.

 

Andre ressurser (på Internett)

  • FHI har utarbeidet en brosjyre og video om koronaviruset på flere språk
  • NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) har utarbeidet informasjon om korona og psykisk helse for ulike grupper
  • IMDi har sammen med UDI besluttet at ankomst av overføringsflyktninger stanser inntil videre
  • UDI’s informasjon om koronasituasjonen på nett
  • Bufdir har laget sin egen nettside med informasjon om korona

 

Lurer du på noe?

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er tilgjengelig på telefon og e-post, og kan veilede deg dersom du har spørsmål om ditt oppdrag som representant. Vi ber også om at du gir beskjed dersom du på grunn av karantene eller sykdom ikke kan ivareta dine oppdrag.

 

Vergemålsforvaltningen i Vestfold og Telemark tilstreber å opprettholde vanlig produksjon og tilgjengelighet. Dere treffer oss på:

 

  • telefon (33 37 10 00): mandag, tirsdag, torsdag og fredag klokka 0900-1115 og 1200-1400, og
  • digital post (e-post/Altinn): Vi foretrekker at dere bruker skjemaene som finnes på Vergemålsportalen (www.vergemal.no).Vi oppfordrer alle våre verger til å ta nødvendige forholdsregler i sitt virke, og til å følge rådene til nasjonale helsemyndigheter. Dere finner informasjon hos Folkehelseinstituttet og Helse Norge, og kan benytte Statsforvalterens hjemmeside for å holde deg oppdatert.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.