Oppfølging av voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

Søknadsfrist:
7. april 2024 23.00
Målgruppe:
Voksne med alvorlig psykisk helse- eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og interkommunale selskaper
Rapporteringsfrist:
1. april 2024 23.00

Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulike nivåer og sektorer. Søknadsfrist 7. april

Publisert 12.02.2024

Regjeringen har bevilget 152 millioner til tiltakene på landsbasis.

Det er et mål å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

Dette vil bidra til: 

  • En tjenesteutvikling som skjer på målgruppens egne arenaer og premisser, med sikte på sosial inkludering, flere friske leveår, bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse 
  • At flere kommuner og helseforetak etablerer og iverksetter kunnskapsbaserte metoder, modeller og tiltak for målgruppen  
  • Omstilling av eksisterende tjenester innen psykisk helse og rus, i retning av mer oppsøkende, sammenhengende, integrerte og fleksible tjenester i kommuner og helseforetak.  

Målgruppen er voksne med alvorlig psykisk helse- eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte. 

Søknad skal sendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark på epostadresse sfvtpost@statsforvalteren.no innen 7. april 2024.

Rapportering for tilskudd mottatt i 2023 skal sendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark på epostadresse sfvtpost@statsforvalteren.no innen 1. april 2024.

Finn søknadsskjema og rapportskjema og ytterligere informasjon om tilskuddet på Helsedirektoratet sin nettside Oppfølging av voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester - Helsedirektoratet

Søknadsfrist:
7. april 2024 23.00
Målgruppe:
Voksne med alvorlig psykisk helse- eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og interkommunale selskaper
Rapporteringsfrist:
1. april 2024 23.00