Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
12. mar Kommunale tiltak for å avdempe konsekvensar av smittevernstiltak for barn og unge Barn og unge
12. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
12. mar Tilbod til vaksne med langvarige og samansette tenestebehov Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar og/eller rusmiddelproblem, valdsproblematikk og som har langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte
22. mar Tilskot til digitale læremiddel, infrastruktur, utstyr og kompetanse knytt til heimeundervisning Elevar/lærlingar/lærekandidatar, inkluderte vaksne, og lærarar i offentlege grunn- og vidaregåande skular
31. mar Tiltak for å motverke einsemd og fremme aktivitet hos eldre Eldre på sjukeheimar og i omsorgsbustader, eldre som bur heime
01. apr Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2021 Kommunane sin helse - og omsorgsteneste. For kompetansetiltak innan psykisk helse og rusfeltet kan tilsette i andre kommunale og fylkeskommunale etatar være målgruppe (f.eks. Nav, barnevernsteneste, barnehagar og skular)
01. mai Tilskot til symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar - 2021 Tilskotsordninga gjeld for nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskolen og vaksne med rett til grunnskoleopplæring.
15. nov Tilskot til samisk opplæring utanfor samiske distrikt Målgruppen er skoleeiere i kommunene og friskoler i hele landet.
01. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Kommunane i Vestfold og Telemark
Søknadsfrist Tittel
12. mar Kommunale tiltak for å avdempe konsekvensar av smittevernstiltak for barn og unge
12. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester
12. mar Tilbod til vaksne med langvarige og samansette tenestebehov
22. mar Tilskot til digitale læremiddel, infrastruktur, utstyr og kompetanse knytt til heimeundervisning
31. mar Tiltak for å motverke einsemd og fremme aktivitet hos eldre
01. apr Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2021
01. mai Tilskot til symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar - 2021
15. nov Tilskot til samisk opplæring utanfor samiske distrikt
01. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset