Oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer

Søknadsfrist:
7. april 2024 23.00
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske helseutfordringer eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og interkommunale selskaper
Rapporteringsfrist:
1. april 2024 23.00

Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke tilbudet til barn og unge med psykiske helseutfordringer og problematisk rusmiddelbruk, med særlig vekt på barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset eller sammensatt oppfølging. Søknadsfrist 7. april

Publisert 12.02.2024

Regjeringen har bevilget 200 millioner til tiltakene på landsbasis.

Det er et mål å stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester og gjennom interkommunalt samarbeid.

Dette vil bidra til:

  • At tjenesteutviklingen skjer på barn og unges premisser og arenaer, med vekt på tidlig innsats, livsmestring og sosial inkludering lokalt  
  • Målgruppens deltagelse i aktiviteter med sikte på bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse
  • At flere kommuner og helseforetak etablerer og iverksetter kunnskapsbaserte metoder, modeller og tiltak for målgruppen
  • Omstilling av eksisterende tjenester innen psykisk helse og rus, i retning mer oppsøkende, sammenhengende, integrerte og fleksible tjenester i kommuner og helseforetak  
  • Fortsatt utprøving og evaluering av nye metoder/arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet  

Målgruppen er barn og unge med psykiske helseutfordringer eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.

Søknad skal sendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark på epostadresse sfvtpost@statsforvalteren.no innen 7. april 2024.

Rapportering for tilskudd mottatt i 2023 skal sendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark på epostadresse sfvtpost@statsforvalteren.no innen 1. april 2024.

Finn søknadsskjema og rapportskjema og ytterligere informasjon om tilskuddet på Helsedirektoratet sin nettside Oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer - Helsedirektoratet

Søknadsfrist:
7. april 2024 23.00
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske helseutfordringer eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og interkommunale selskaper
Rapporteringsfrist:
1. april 2024 23.00