Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV-kontoret

Søknadsfrist:
1. februar 2023 23.00
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskelegstilte
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelinga
Hvem kan søke:
Nav-kontora i Vestfold og Telemark
Rapporteringsfrist:
1. februar 2024 23.00

Føremålet med tilskotsordninga er å stimulere til å utvikle sosiale tenester som er heimla i sosialtenestelova.

Publisert 15.12.2022, Oppdatert 19.01.2023

Målgruppa for ordninga er sosialt og økonomisk vanskelegstilte som har behov for sosiale tenester, og andre som står i fare for å kome i ein vanskeleg livssituasjon.

Det er NAV-kontora i Vestfold og Telemark som kan søkje. 

Følgjande område vil bli særskilt prioriterte i 2023:

  • Heilheitleg og samordna tenestetilbod tilpassa brukarane sitt behov
  • Arbeid med barnefamiliar, ungdom, innvandrarar og langtidsmottakarar av sosiale tenester
  • Sikring av sårbar overgang, blant anna lauslating etter straffegjennomføring, mellom utdanning og arbeidsliv, og mellom ulike tenester som barnevernet og NAV
  • Førebyggjing og/eller tidleg innsats

For meir informasjon sjå fullstendig utlysingstekst ein annan stad på nettsida. Der finn de også regelverk og søknadsskjema.

Det overordna målet med tilskotsordninga er å gi eit heilskapleg og samordna tenestetilbod tilpassa behova til brukarane.

Gjennom nye arbeidsmetodar og samarbeidsformer skal brukarane oppleve auka kvalitet i tenestene, og gjennom dette også betra levekår. Tenestene skal utformast slik at brukarane kan få moglegheit til å nytte arbeidsevna si, slik at flest mogleg kjem i lønna arbeid og beheld tilknytinga til arbeidslivet over tid.

Søknadsfrist er 1. februar 2023.

Søknadsfrist:
1. februar 2023 23.00
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskelegstilte
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelinga
Hvem kan søke:
Nav-kontora i Vestfold og Telemark
Rapporteringsfrist:
1. februar 2024 23.00