Tilskot - Kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved slutten av livet

Søknadsfrist:
1. mars 2022 23.00
Målgruppe:
Leiarar og tilsette i den kommunale helse- og omsorgstenesta
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelinga
Hvem kan søke:
Kommunar i Agder og i Vestfold og Telemark
Rapporteringsfrist:
1. mars 2023 23.00

Formålet med tilskotsordninga er å styrka kvaliteten i tilbodet til personar med behov for lindrande behandling og omsorg. I tillegg til å byggje opp kompetanse om dette i kommunane.

Publisert 26.01.2022

Målgruppa for tilskotet er leiarar og tilsette i den kommunale helse- og omsorgstenesta, som arbeider med tenester til pasientar med behov for lindrande behandling uavhengig av diagnose. Ordninga gjeld òg pårørande.

Dette må vera med i søknaden:

 • Søkaren sin målsetjing for tilskotet
 • Prosjektbeskrivelse/skildring av tiltak det blir søkt om tilskot til, med prosjektstart og slutt
 • Budsjett (skal kunna samanliknast på same nivå med rekneskap dersom rekneskap blir krevd)
 • Delfinansiering/opplysning om evt. tilskot frå andre instansar
 • Egenfinansiering
 • Søkeren sin vurdering av risiko ved prosjektet

Søknaden skal verte underteikna av rådmann/kommunaldirektør eller den som han eller ho har delegert myndigheiten til.

Kommunar blir oppfordra ved utforming av prosjekt og søknad til å søka råd og rettleiing hos Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester og/eller Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helse Sør-Øst (KLB).

Vi kan gje tilskot til:

Kvalitetsutviklingsarbeid, inkludert kompetanseheving i den kommunale helse- og omsorgstenesta. Til dømes implementering av nye organisasjonsformer og verkty. Vi kan òg gje tilskot til samla kompetanseheving i ein region.

Vi kan ikkje gje tilskot til drift av helse- og omsorgstenester eller til formell vidareutdanning og studiar. For tilskot til vidareutdanning, sjå Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot.

Statsforvalter og det regionale kompetansesenteret for lindrande behandling kan be tilskotsmottakar dela erfaringar og resultat frå prosjektet på erfaringssamlingar, fagdagar og liknande.

Praktisk informasjon

 • Søknads og rapporteringsfrist er 1. mars 2022, og neste rapportering er 1. mars 2023
 • Kommunar som søkjer i Agder og Vestfold og Telemark sender søknaden til sfvtpost@statsforvalteren.no , utan kopi til saksbehandlar
 • Rapporteringsskjema for tilskot tildelt i 2021 skal sendast til same epost-adresse som over
 • Skjema for søknad og rapportering finn dykk i boksen "Dokument"
 • Lenke til regelverk og annan informasjon om tilskotsordninga finn dykk i boksen "Lenker"
Søknadsfrist:
1. mars 2022 23.00
Målgruppe:
Leiarar og tilsette i den kommunale helse- og omsorgstenesta
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelinga
Hvem kan søke:
Kommunar i Agder og i Vestfold og Telemark
Rapporteringsfrist:
1. mars 2023 23.00