Tillatelse til utslipp fra anleggsfase – E18 mellom Lanner og Kjørholt i Porsgrunn

Nye Veier AS har fått tillatelse etter forurensingsloven til utslipp til vann fra anleggsfase i forbindelse med bygging av E18 mellom Lanner – Kjørholt.

Publisert 05.08.2022

Statsforvalteren gir Nye Veier tillatelse til utslipp til vann fra anleggsfase for bygging av E18 på strekningen fra Lannerheia til nordre portal i Kjørholttunnelen i Porsgrunn kommune.

Vann fra tunneldriving og anleggsområde slippes i dagen ut under anleggsfasen. Vannet skal samles opp og renses før det slippes ut i Røtua, Eidangerfjorden og Frierfjorden. Statsforvalteren har satt krav til blant annet utslippsgrenser, avbøtende tiltak, måleprogram og overvåkning.

Tillatelsen med vilkår er gitt i medhold av forurensningsloven § 11 jf. § 16. For detaljerte rammer og vilkår til gjennomføringen av tiltaket, vises det til vedtaket og tillatelsen i menyen til høyre.

Vedtaket kan påklages av sakens parter og andre med rettslig klageinteresse.

 

Eventuelle klager må begrunnes, merkes 2021/7112 og sendes innen 25.08.2022 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding