Tilskotskonferanse for helse- og omsorgsområdet 2022

Dato:
2. februar 2022 09.30 - 13.15
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Helse- og sosialavdelinga
Målgruppe:
Kommunalsjefane innan helse- og omsorgsfeltet i kommunane i Vestfold og Telemark, leiarar og mellomleiarar, og dessutan medarbeidarar som jobbar med tilskot, planarbeid, kompetanseheving og utvikling innan helse- og omsorg.

Dette er en digital konferanse om ulike tilskot på helse- og omsorgsfeltet, og dessutan rus og psykiatri for kommunane i Vestfold og Telemark. Det er no mogleg å melda seg på.

Publisert 16.12.2021, Oppdatert 17.01.2022

Målsetjing: At kommunane er kjente med tilskotsordningane, og ser samanhengen mellom dei ulike tilskota og arbeidet som skjer i kommunane.

Tema for konferansen:  

  • informasjon om dei ulike tilskotsordningane vi forvaltar på helse- og omsorgsområdet, herunder psykisk helse og rus
  • informasjon om søknadsprosess og rapportering (ope for innspel og spørsmål knytte til dette)
  • orientering om korleis ulike tilskot er vorte fordelt
  • informasjon om relevante tilskot frå andre aktørar
  • presentasjon frå enkelte kommunar som har fått tilskotsmiddel

Programmet for dagsmøtet finn du i boksen "Dokument" ein annan stad i artikkelen. 

Påmeldte deltakarar vil få ei innkalling i Teams nokre dagar før dagsmøtet. 

Frist for påmelding er mandag 1. februar kl 12.00.

Påmelding dagsmøte om tilskot

Dato:
2. februar 2022 09.30 - 13.15
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Helse- og sosialavdelinga
Målgruppe:
Kommunalsjefane innan helse- og omsorgsfeltet i kommunane i Vestfold og Telemark, leiarar og mellomleiarar, og dessutan medarbeidarar som jobbar med tilskot, planarbeid, kompetanseheving og utvikling innan helse- og omsorg.