Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Klimaplan 2021 – 2030 for jord- og skogbruk

Dato:
8. april 2021 09.00 - 11.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning, Bondelaget og Bonde- og Småbrukerlaget i begge dei to gamle fylka, NLR Viken og NLR Østafjells, Vestfold og Telemark Fylkeskommune, AT Skog, Viken Skog, Norskog, Skogselskapet i Buskerud og Telemark, Skogselskapet i Vestfold, Nome vgs avd. Søve, Melsom vgs, Gjennestad vgs
Påmeldingsfrist:
7. april 2021 09.00

Vi inviterer til kompetansesamling om klimaplan 2021 – 2030

Publisert 19.02.2021

Den 8. januar la Regjeringa fram stortingsmeldinga ‘Klimaplan for 2021 – 2030’. Planen viser korleis Noreg skal oppfylle klimamålet og samstundes skape grøn vekst. Klimaplanen er ein heilskapleg plan for å få ned utsleppa i alle sektorar. Jordbruket er ein del av den ikkje-kvotepliktige sektoren, og skog og arealbruk er ein eigen sektor.

På kompetansesamlinga vil vi sjå nærare på klimaplanen for både jordbruk og skog- og arealbruk. Vi går inn på moglege tiltak, verkemiddel og utfordringar landbruksnæringa står ovanfor når det gjeld å redusera klimagassutslepp og auka opptak av CO₂.

Sjå programmet til høgre.

Dato:
8. april 2021 09.00 - 11.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning, Bondelaget og Bonde- og Småbrukerlaget i begge dei to gamle fylka, NLR Viken og NLR Østafjells, Vestfold og Telemark Fylkeskommune, AT Skog, Viken Skog, Norskog, Skogselskapet i Buskerud og Telemark, Skogselskapet i Vestfold, Nome vgs avd. Søve, Melsom vgs, Gjennestad vgs
Påmeldingsfrist:
7. april 2021 09.00