Søknad om utfylling ved Porselensbrygga i Porsgrunn

Høringsfrist:
23. november 2023

Porselensfabrikken Næringspark AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å fylle ut i Porsgrunnselva for å hindre erosjon og utrasing ved Porselensbrygga i Porsgrunn kommune.

Publisert 26.10.2023

Porselensfabrikken Næringspark AS søkte 12.10.2023 om tillatelse etter forurensningsregelverket til å fylle ut 6 000 m3 masse innenfor et areal på 4 200 m2 i Porsgrunnselva ved Porselensbrygga, gbnr. 200/3220, 200/3229 og 400/1 i Skien kommune.

Formålet med utfyllingen er å erosjonssikre elva og stabilisere kaia i området. Det er 1 til 9 m dypt i utfyllingsområdet. Det er planlagt å først legge 0,2 m sand etterfulgt av sprengstein i 0,5-1,2 m tykkelse. Arbeidet er planlagt utført med gravemaskin.

Sjøbunnen i tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter ved tre stasjoner, og resultatene viser konsentrasjoner av metaller og organiske miljøgifter tilsvarende inntil tilstandsklasse IV («dårlig»), jf. klassifiseringssystem for sediment (M-608|2016 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota).

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) er det ikke registrert naturtyper innenfor tiltaksområdet.

 

Eventuelle uttalelser til søknaden kan du merke 2023/10295 og sende innen 23.11.2023 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

 

Høringsfrist:
23. november 2023

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding