Søknad om løyve etter forureiningslova til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå tettbygd område i Nissedal og Drangedal

Høringsfrist:
15. februar 2023

Nissedal kommune søkjer om utsleppsløyve for nytt avlaupsreinseanlegg på Langmoen i Nissedal kommune. Søknaden gjeld oppsamling, transport, reinsing, og utslepp av kommunalt avlaupsvatn, òg behandling av slam.

Publisert 05.01.2023

Reinseanlegget skal reinse avlaupsvatn for store deler av Nissedal kommune, og dessutan for Gautefallheia, som delvis ligg i Drangedal kommune. Avlaupsvatn frå dei eldre anlegga Gautefallheia RA, Nissedal RA, Naurak RA og Treungen RA vil verte sanert og overført til det nye reinseanlegget på Langmoen.

Det søkjast om reinsing av 90 % fosfor, 70 % BOF 5 og 75 % KOF Cr , men det er forventa at reinseeffekten blir større enn dette, og at nitrogen vert redusert med 20 – 25 %. Reinsa avlaupsvatn vil verte infiltrert i grunnen i massar på staden, dette vil gje noko tilleggsreinsing, og utsleppa blir samstundes heldt tilbake i massane 9 – 16 månader før vatnet når Nidelva. Det er gjeve opplysingar i søknaden om at resipientanalysar og berekningar viser at Nidelva vil tole det utsleppet det er søkt om, og at miljøtilstanden i resipienten ikkje vil verte redusert.

Eventuelle innspel til søknaden kan merkast 2020/11937 og sendast innan 15.2.2023 til: 

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no