Søknad om mudring og utfylling i Horten Gjestehavn

Høringsfrist:
7. desember 2022

Norconsult søker på vegne av Horten Havnevesen om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Horten gjestehavn.

Publisert 04.11.2022

Horten havnevesen skal mudre inntil 5 000 m2 sjøbunn med et masseuttak på 10 000 m3 i Horten gjestehavn, gbnr. 125/192 og 126/46 i Horten kommune. Gjestehavna har 90 båtplasser. Det skal i tillegg fylles ut med 5 500 m3 masser i havna med gravemaskin fra lekter. Utfyllingen vil berøre 5 000 m2 sjøbunn.

Formålet med mudringen er å oppnå et større seilingsdyp. Dybden i havna ønskes økt fra dagens 1-2 meter til 3,5 meter. Utfyllingen er nødvendig av geotekniske årsaker (områdestabilitet) for planlagt nytt hotell. Både mudring og utfylling ønskes utført med gravemaskin fra lekter. Horten havnevesen vil benytte siltgardin rundt mudrings- og utfyllingsområdene.

Sjøbunnen i utfyllingsområdet har blitt analysert for metaller og miljøgifter i de øverste 10 cm ved syv prøvestasjoner. Sjøbunnen i mudreområdet har blitt analysert for metaller og miljøgifter i de øverste 2 cm og ned til 47 cm ved tre prøvestasjoner. I begge områder er det påvist forurensning i tilstandsklasse III-V («moderat» til «svært dårlig») jf. Miljødirektoratets klassifiseringssystem for sediment (veileder M-608/2016). Massene som tas opp skal leveres lovlig avfallsanlegg.

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkte tiltak ikke vil berøre registrerte naturverdier.

 

Eventuelle uttalelser til søknaden merkes 2018/1175 og sendes innen 07.12.2022 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

Høringsfrist:
7. desember 2022

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding