Søknad om mudring ved Ørsnes Brygge i Færder

Høringsfrist:
12. august 2022

Oslo Syd Utvikling AS søker om tillatelse etter forurensningsregelverket til å mudre 250 m2 sjøbunn med et masseuttak på 150 m3 ved Ørsnes Brygge i Færder kommune.

Publisert 01.07.2022

Formålet med mudringen er å etablere felles småbåtanlegg. Dybden på mudringsstedet ønskes økt fra 0,1 meter til 0,7 meter. Arbeidet ønskes utført med gravemaskin og sugemudring fra sjø. Tiltaksområdet avgrenses med en spunt før vannet innenfor fjernes og muddermassen suges opp. I tillegg er det planlagt bruk av siltgardin. Massene skal leveres til godkjent avfallsmottak.

Sjøbunnen i tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter i overflaten (0-10 cm) og dypere (35-45 cm) ved to stasjoner, og resultatene viser konsentrasjoner av metaller og organiske miljøgifter tilsvarende tilstandsklasse IV («dårlig») i overflatesedimentet og tilstandsklasse II «god» i dypere sediment, jf. klassifiseringssystem for sediment (M-608|2016 «Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota»)

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkte tiltak vil berøre et bløtbunnsområde i strandsonen med verdikategori «Svært viktig» (verdikode A).

Vedlegg vurdert som relevante for å kunne uttale seg til søknaden er lagt ut her. Ta eventuelt kontakt med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ved miljøavdelingen sfvtpost@statsforvalteren.no for å få oversendt andre vedlegg.

 

Eventuelle uttalelser til søknaden merkes 2021/2340 og sendes innen 12.08.2022 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

 

Høringsfrist:
12. august 2022

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding