Søknad om mudring og utfylling i Elgsjø i Notodden

Høringsfrist:
30. august 2022

Statens vegvesen søker om tillatelse etter forurensnings-regelverket til å mudre og fylle ut ved Tovstul bru i Elgsjø i Notodden kommune.

Publisert 02.08.2022

Tillatelse etter forurensningsregelverket som Statens vegvesen søker om, er å mudre 2 100 m2 sjøbunn med et masseuttak på 6 650 m3 og å fylle ut 7 000 m3 over et areal på 2 100 m2 ved Tovstul bru i Elgsjø, gbnr. 300/1 i Notodden kommune.

Det må gjennomføres mudring før utfylling for å sikre tilstrekkelig stabilitet for utfylling til vei og brufundamenter. Dybden på mudringsstedet ønskes økt fra 3,2 meter til 6,5 meter. Arbeidet ønskes utført med gravemaskin fra sjø. Massene skal leveres til lovlig avfallsanlegg. Før mudring vil det bli satt spunt mot gammel vegfylling for å sikre stabilitet. Utfyllingsmassen består av grus/pukk fraksjon 20/120 og arbeidet skal gjennomføres fra land. Det er lagt opp til å overvåke turbiditet under hele tiltaket og mudring og utfylling skal ikke foregå i gyteperiode for fisk.

Sjøbunnen i tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter ved tre stasjoner, og resultatene viser konsentrasjoner av metaller og organiske miljøgifter tilsvarende inntil tilstandsklasse IV («dårlig») jf. klassifiseringssystem for sediment (M-608|2016 «Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota»)

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkte tiltak ikke vil berøre registrerte naturverdier.

 

Eventuelle uttalelser til søknaden merkes 2022/2258 og sendes innen 30.08.2022 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

Høringsfrist:
30. august 2022

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding