Søknad om mudring i Solnes båthavn i Sandefjord

Høringsfrist:
11. juli 2022

Solnes båthavn SA søker om tillatelse etter forurensningsregelverket til mudring ved felles bryggeanlegg i Melsomvik.

Publisert 13.06.2022

Det søkes om tillatelse til å mudre 1400 m2 sjøbunn med et masseuttak på 1250 m3 ved gbnr. 427/1 i Sandefjord kommune. Formålet med mudringen er å øke dypet ved de innerste båtplassene i det felles bryggeanlegget, som til sammen rommer 220 båter. Dybden på mudringsstedet ønskes økt fra 0,5-1 meter til 1,5-2 meter. Arbeidet ønskes utført med gravemaskin og grabb fra land. Massene vil bli levert til godkjent avfallsanlegg.

Sjøbunnen i tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter ved 3 stasjoner, og resultatene viser konsentrasjoner av metaller i tilstandsklasse I og II, og enkelte organiske miljøgifter opp til tilstandsklasse III, IV og V jf. klassifiseringssystem for sediment (M-608|2016 «Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota»).

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkte tiltak vil berøre et viktig bløtbunnsområde i strandsonen med (verdi B) og et viktig rasteområde for andefugler.

 

Eventuelle uttalelser til søknaden merkes 2021/10111 og sendes innen 11.7.2022 til: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til sfvtpost@statsforvalteren.no.

 

 

Høringsfrist:
11. juli 2022

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding