Søknad om utfylling utenfor Kirkebukta Brygge i Kragerø

Høringsfrist:
19. mai 2022

Kirkebukta Utbygging AS søker om tillatelse etter forurensningsregelverket til å fylle ut masser utenfor Kirkebukta Brygge i Kragerø kommune.

Publisert 06.05.2022

Formålet med utfyllingen er å etablere en motfylling for å sikre at området får nødvendig stabilitet før utbyggingen av boliger på land kan starte. Utfyllingen skal skje i sjøen utenfor gbnr. 32/406. Massene skal plasseres på 25 - 30 meters dybde, og med en tykkelse på 3,5 meter. Arbeidet ønskes utført med grabb fra lekter. Av hensyn til fremdrift i prosjektet, har tiltakshaver søkt om å få gjennomføre tiltaket i perioden 1.6. – 30.6.2022.

Sjøbunnen i tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter ved 2 stasjoner, og resultatene viser konsentrasjoner av metaller opp til tilstandsklasse IV, og organiske miljøgifter opp til tilstandsklasse V, jf. klassifiseringssystem for sediment (M-608|2016 «Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota»)

Av Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkte tiltak ikke vil berøre registrerte naturverdier.

 

Eventuelle innspill til søknaden merkes 2021/12577 og sendes innen 19. mai 2022 til:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

 

 

Høringsfrist:
19. mai 2022

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding