Søknad om tiltak i sjø ved Langbrygga i Skien kommune

Høringsfrist:
23. februar 2022

Grenland Havn IKS søker om tillatelse etter forurensingsregelverket til å pele og fylle ut i sjø ved Langbrygga, gbnr 300/5348 i Skien kommune. 

Publisert 26.01.2022

Hensikten med tiltaket er å reetablere ny kaikonstruksjon. Det er behov for motutfylling for å hindre masseutglidning under gjennomføring av tiltaket. Utfyllingen vil dekke et areal på ca. 700 m2 og utgjøre et volum på ca. 2400 m3. Det skal bores 14 peler som etableres innenfor arealet berørt av utfyllingen. Etter at pelene er etablert fjernes utfyllingen, men det planlegges å etterlate et lag på ca. 50 cm for å hindre graving i og oppvirvling av forurensede sedimenter. Det skal benyttes siltgardin med oljelense rundt tiltaksområdet. Borkaks/-slammet skal leveres godkjent avfallsmottak.

Sjøbunnen i og ved tiltaksområdet har blitt analysert for metaller og miljøgifter. Resultatene viser konsentrasjoner opp til tilstandsklasse V iht. Miljødirektoratets klassifiseringssystem for sedimenter (M-608|2016). Det er også påvist oljeforurensning i sedimentene.

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkte tiltak ikke vil berøre registrerte naturverdier.

 

Eventuelle innspill til søknaden merkers 2021/10440 og sendes innen 23.02.2022 til:

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

Høringsfrist:
23. februar 2022

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding