Høring - ny forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk

Høringsfrist:
4. februar 2022 23.59

Vi har utarbeidet et forslag til ny forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk i Vestfold og Telemark. Høringsfrist er 4. februar 2022.

Publisert 06.01.2022

Bakgrunn

Det er utarbeidet et forslag til ny forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk i Vestfold og Telemark:

Utkast til ny forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk i Vestfold og Telemark

Som bakgrunn og forklaring til forskriften viser vil til høringsbrevet:

Høringsbrev - ny forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk i Vestfold og Telemark.

Denne nye forskriften vil avløse gjeldende forskrift for Telemark, Forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk, Telemark, vedtatt i 2009. For tidligere Vestfold sin del, tilsvarer dette Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold, som ble opphevet i 2014. Merk at da disse to forskriftene ble vedtatt, innehold de også bestemmelser om fisketider for laksevassdragene, men jf. endring av myndighet til Miljødirektoratet som nevnt over, blir nå fisketider m.m. omhandlet av den nasjonale forskriften om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag.

Parallelt arbeides det med en frittstående forskrift om fiske ved utløp av vassdrag med anadrome laksefisk i Vestfold og Telemark. Denne omhandler reguleringer av fiske i utløpet av vassdrag til havet (100-meterssonen), og definerer utvidede munningsfredningssoner i spesielt sårbare områder. Denne forskriften vil være på plass tidlig i 2022, og vil være tett knyttet til herværende forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk.


Delt myndighet


Tidligere var det Statsforvalterne som regulerte fisket etter anadrome laksefisk i vassdrag, herunder vassdragsvise fisketider. Denne myndigheten er i dag tillagt Miljødirektoratet, som fastsatte nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø i mars 2021. Myndigheten til å regulere fiske etter trua arter av innlandsfisk (herunder storørret) og innlandsfisk i anadrome laksevassdrag ligger hos Statsforvalteren. Fylkeskommunen har myndighet når det gjelder øvrige høstbare arter av innlandsfisk.

Styrket vern av storørret er et sentralt ledd i utarbeidelsen av denne forskriften.


Ønsker innspill

Innspill ønskes innen 4. februar 2022, og kan sendes til sfvtpost@statsforvalteren.no. Etter gjennomført høringsrunde, vil Statsforvalteren utforme en endelig forskrift som blir gjeldende fra mars 2022.

Les mer om fiskeregler hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.