Tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid rettet mot barn og unges psykiske helse

I 2024 skal vi undersøke om kommunene har oversikt over helsetilstanden til barn og unge under 18 år. Vi skal også undersøke hvor langt de har kommet med å identifisere faktorer i oppvekst- og levekårsforholdene der de bor, og som påvirker deres psykiske helse.

Publisert 12.02.2024, Sist endret 13.02.2024

Videre skal vi undersøke om kommunene bruker denne kunnskapen når de legger planer og når de følger opp med relevante tiltak. Målet med tilsynet er først og fremst å kartlegge nå-situasjonen i kommunene, og identifisere gode eksempler og praksiser. Det vil ikke bli tatt stilling til eventuelle lovbrudd i dette tilsynet.

Fylkeskommunene vil være en viktig informasjonskilde for oss og vi vil samarbeide med dem om tilsynet. 

Plan for gjennomføring av tilsynet

Spørreskjema og dybdeintervju

Tilsynet skal gjennomføres ved at alle kommuner i landet blir bedt om å svare på et spørreskjema utformet av Statens helsetilsyn. Spørsmålene sendes ut til alle kommuner den 22.02.24, og svarfristen er 15.03.24. Vi vil benytte besvarelsene som noe av grunnlaget for utvelgelse av kommuner i Vestfold og Telemark til et fysisk besøk med dybdeintervju.Tilsynet gjelder gruppen barn og unge mellom 0-18 år. 

Tilsynet gjelder gruppen barn og unge mellom 0-18 år , og vi ønsker derfor også å snakke med barn og unge i kommunene vi besøker. 

Rapport til Statens helsetilsyn

Vi vil utarbeide en tilsynsrapport fra hvert av dybdeintervjuene som vil bli oversendt Statens helsetilsyn. I rapportene vil det ikke bli konkludert med eventuelle pliktbrudd. Kommunene som har vært med i intervjuene vil motta en kopi av tilsynsrapporten innen utgangen av august 2024. 

Statens helsetilsyn vil oppsummere erfaringene i en nasjonal rapport som publiseres ca. 1. november 2024.

Konferanse om resultatene

I november 2024 vil vi arrangere en konferanse for alle kommunene i Vestfold og Telemark. Her vil vi presentere resultatene fra tilsynet, og ha fokus på gode tiltak og handlemåter i arbeidet med å fremme god psykisk helse blant barn og unge i kommunene fremover.

Statsforvalteren samarbeider med fylkeskommunen i Vestfold og i Telemark om dette tilsynet. Fylkeskommunene har en sentral rolle i å understøtte kommunenes folkehelsearbeid.

Digitalt orienteringsmøte

Kommunene i Vestfold og i Telemark har fått tilsendt invitasjon til et digitalt orienteringsmøte den 22.02.24. Kommunene har fått frist til å melde tilbake om kontaktperson for tilsynet og opplysninger om hvem som skal delta på det digitale møtet på epost til janne.aas@statsforvalteren.no innen 15.02.24.

Presentasjon fra informasjonsmøtet 22.02.24 vil bli lagt ut på Statsforvalterens nettside etter møtet.

Tilsynsleder er fagsjef Janne Wikheim Aas. 

Lenke til møtet finner du her:

Klikk her for å bli med i møtet

Møte ID: 332 733 257 98
Passord: sesv7A

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner