Styrker samfunnsberedskapen i Finnmark – et pilotprosjekt

Samfunnet må sikre at viktige funksjoner opprettholdes også i tilfelle krise og krig. Det innebærer og støtte til militærmakten. Foto: Forsvaret

Statsforvalteren, politiet og Forsvaret i Finnmark vil gå sammen om å øke motstandskraften og styrke samfunnsberedskapen i Finnmark.

Publisert 03.06.2024

Ungdom skal få økt kompetanse om beredskap og de lokale beredskapsrådene skal styrkes.

Det er kjernen i forslaget om et pilotprosjekt for å øke bevisstheten om totalforsvaret og beredskap som nå sendes regjeringen som et innspill til stortingsmeldingen om totalberedskap.

De tre sentrale samfunnsaktørene viser til NATOs artikkel tre, som sier at medlemslandene må ha en sivilbefolkning med motstandsdyktighet og beredskap slik at viktige samfunnsfunksjoner opprettholdes også i krise og krig. Dette og støtten til militærmakten i væpnet konflikt, er kjernen i det som i Norge omtales som totalforsvaret.

I forslaget skisseres en rekke tiltak både inneværende og de neste årene.

  • Sikkerhetsklarere nøkkelpersonell i kommunene
  • Ungdom i Finnmark skal gis basisopplæring i samfunnssikkerhet og beredskap som en del av videregående opplæring
  • Styrke kommunene med personell og ressurser for å oppdatere risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Etablere og styrke opplæring av kommunale beredskapsråd og inkludere frivillige aktører
  • Statlig finansiere de samlokaliserte nød- og beredskapsaktører i Kirkenes
  • Kartøvelser og en større øvelse kalt «øvelse økt motstandsdyktighet i 2026»

- Utfordrende tid

- Vi lever i stadig mer utfordrende tider. Nærheten til Russland, klimaendringer og stormaktsrivalisering gjør at vi i større grad har behov for å utnytte ressursene på tvers. Og da må alle aktører kartlegge hvilke ressurser som vil være tilgjengelige i tilfelle en krise eller krig. Det handler om hvor robust og forberedt hele vårt samfunn er for å håndtere framtidige utfordringer, og her har vi et felles ansvar, sier statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker.

Sjef for HV-17, oberstløytnant Tomas Bakke understreker betydningen det sivile samfunnet har også for militære operasjoner.

  • Skal Forsvaret løse sitt oppdrag best mulig så er det avgjørende at sivile samfunnsfunksjoner fungerer best mulig. Krise og krig vil sannsynligvis foregå samtidig med at samfunnet vårt må fungere best mulig på individ, lokalt og regionalt nivå. Da er det viktig at man er så godt forberedt som mulig på alle plan, sier han.

Politimester Ellen Katrine Hætta sier på sin side at det sivile nærværet i Nord-Norge er grunnfjellet i både totalforsvaret og beredskapen.

- Vi må være sikre på at beredskapen fungerer når hendelser og kriser oppstår. Det betyr at vi alle må ha en god situasjonsforståelse. Derfor er det viktig at vi nå øker oppmerksomheten i samfunnet på dette området. En totalberedskapspilot i Finnmark vil gi nasjonen viktige læringspunkter og kan danne et mønster for resten av landet, sier politimester Ellen Katrine Hætta.

Innspillet om et pilotprosjekt i Finnmark ledet av Statsforvalteren, Forsvaret og politiet er sendt til Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet og Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

Pressekontakter

Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker, tlf: 480 82 693

Politimester Ellen Katrine Hætta tlf: 48 88 76 99

Sjef HV-17, oberstløytnant Tomas Bakke: tlf 400 51 617