To kommuner får fyrtårnpris

Harstad og Lyngen får årets fyrtårnpris
Harstad og Lyngen kommuner er årets fyrtårnkommuner i Troms og Finnmark Foto: Jan Harald Tomassen/Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

To kommuner har i 2023 gjort seg fortjent til å bli Årets fyrtårnkommune. Både Lyngen og Harstad har utmerket seg i arbeidet for barn og unge – og de får begge prisen!

Publisert 21.02.2024

- Statsforvalteren i Troms og Finnmark har barn og unge som et av våre strategiske innsatsområder. De er framtida for regionen, og vi ønsker å ha alle våre kommuner, fylkeskommuner og regional stat med på laget i dette viktige arbeidet, sier statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker.
Hun forteller at som en del av arbeidet med Fyrtårn barn og unge skal gode, konkrete eksempler på kommuner som gjør en ekstra innsats for barn og unge løftes fram.

Tidligere har Hammerfest (2021 og Senja (2022) fått denne prisen.

Til årets utdeling av prisen for Årets fyrtårnkommune har juryen gjort en vri – både for at det var mange gode kandidater, men også fordi Fyrtårn barn og unge markerer fem år.
Årets jury har bestått av Eline Sandvik fra Hammerfest, tidligere medlem av ungdomsrådet der og Ungdommens Fylkesråd, og Asen Nechev fra Tromsø, med i Tromsø ungdomsråd og Troms fylkes ungdomsråd. Fra Statsforvalteren er statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker, fyrvokter Gro Davidsen og oppvekstdirektør Hilde Bremnes.

Kriteriene for å bli en fyrtårnkommune er at det er en kommune i Troms og Finnmark som har gjort noe konkret for barn og unges rettigheter – utover det å ha en fin plan. Kommunen må og være god på samarbeid, og arbeide for mangfold og inkludering. Viktig er også at ingen skal utelates, alle har et ansvar for å ivareta alle barn på best mulig måte, uansett hvem de er, hvor de bor og hvor de kommer fra.

Det er med andre ord ikke mulig å jobbe for å oppfylle bærekraftsmålene uten samtidig å jobbe for å oppfylle barns rettigheter.

Derfor får Harstad pris:

• Den første kommunen er en kommune som har jobbet strategisk og målbevisst med barn og unges rettigheter gjennom flere år.

• Kommunen har flere kulturarrangementer hvor barn og unge står sentralt, og har satset på å utvikle flere åpne møteplasser for ungdom. dette er også møteplasser og arrangementer hvor barn og unge kan møtes på tvers av forskjeller, språk og kultur

• Det er en kommune som er opptatt av inkludering med flere gratis kommunale fritidstilbud og en fritidskasse, der lag og foreninger kan søke om å få dekket utgifter til faste fritidsaktiviteter.

• Kommunen har i tillegg konkrete prosjekter som ivaretar de ungdommene som trenger litt ekstra oppfølging med overgangen til videregående skole.

• Juryen syns det er spennende hvordan kommunen har jobbet med økt tilknytning til og kunnskap om det lokale arbeidsmarked og arbeidsliv, blant anna gjennom læreplassgaranti, fagbrevgalla, kommunale sommerjobber og småjobbsentral for ungdommer

• Juryen vil spesielt fremheve hvordan kommunen har jobbet godt med barn og unges rett til medvirkning, og inkludert et mangfold av barn og unge i spennende samarbeid

• Dette er en kommune som er opptatt av å få unge stemmer delaktige i demokrati og samfunnsutvikling, blant anna med satsing på barn og unges kommunestyre og Ungdomsråd og en årlig ungdomskonferanse om ytringsfrihet

• Vi syns kommunen jobber særlig godt med bærekraftsmål 11 om Bærekraftige byer og lokalsamfunn og 17 om samarbeid for å nå målene, også sammen med barn og unge.

Derfor får Lyngen kommune pris:

Kommunen jobber aktivt for en god oppvekst for barn og unge i kommunen.
• Det er en kommune som er opptatt av at barn og unge skal ha en meningsfylt hverdag, helg og fritid

• Kommunen har flere aktive møteplasser, ungdomshus, og junior- og ungdomsklubb

• I tillegg til idrett synes de det er viktig å tilby andre aktiviteter, som kor og korps

• Kommunen er også veldig bevisst på å ivareta mangfold, inkludering og bærekraft i alt de planlegger og arrangerer

• Kommunen har et aktivt ungdomsråd som lager flere fine arrangementer for ungdom, hvor de er opptatt av å legge til rette så flest mulig kan bli med

• Denne kommunen slipper heller ikke de unge av synet når de reiser ut av kommunen for å gå på skole, men samarbeider godt med andre kommuner for at hybeltilværelsen skal bli så god som mulig

• Dette arbeidet har kommunen også fått nasjonal oppmerksomhet for, og de inviteres gjerne til andre kommuner for å holde kurs

• For dette er også en kommune som jobber aktivt med konkrete prosjekter som skal hindre at ungdom dropper ut av skolen

• Det satses på skolene, og det satses på lærerne, og det satses på å jobbe for stadig bedre skolemiljø med gode resultater

• Juryen lar seg imponere over gode resultater fra et langsiktig og godt arbeid for barn og unge, og en kommune som satser høyt på dette og samarbeider godt – både internt og med andre kommuner

• Juryen vil også fremheve hvordan kommunen jobber med flere konkrete prosjekter sammen med barn og unge selv, med aktiviteter og tema barn og unge er opptatt av

• Vi syns kommunen jobber godt med særlig bærekraftsmål 4 om god utdanning og bærekraftsmål 17 om samarbeid for å nå målene