Ber om hjelp til kommunene

Døde og døende krykkjer ved Storelva i Vadsø
Døde og syke fugler ved Storelva i Vadsø. Foto: Jan Harald Tomassen / Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har sammen med flere andre offentlige etater bedt om støtte fra nasjonale myndigheter for å dekke kostnader knytta til rydding av døde fugler.

Publisert 27.07.2023

Statsforvalteren har i henhold til rollen som koordinerende myndighet også oppfordret kommunene om å rapportere inn funn av døde fugler.

I innspillet til anmodningen om nasjonal støtte skriver Statsforvalteren: 

- Statsforvalteren i Troms og Finnmark har kriseskjønnsmilder på 5,2 millioner kroner. Midlene skal dekke alle typer kriser. Det har forut for fugleinfluensaen vært flere og vi vet det kommer søknader som langt overskrider denne summen. Vi må selvfølgelig i vår behandling av søknader om kriseskjønnsmidler foreta avveininger, og Statsforvalteren har på langt nær midler nok til å dekke kommunenes kostnader knyttet til håndteringen av fugleinfluensaen

Så langt er det Vadsø kommune som har hatt de største utfordringene i forbindelse med utbruddet at fugleinfluensaen, og Statsforvalteren har tett dialog med kommunen. Det er også gjennomført møter med samtlige kommuner i fylket slik at alle skal være best mulig forberedtd, og ha tilgang til informasjon om håndtering av døde fugler, og fredag samles også fylkesberedskapsrådet, der Mattilsynet deltar for å informere om status.

Det er Mattilsynet som har hovedansvaret for å iverksette tiltak i områder som er rammet, og Statforvalterens rolle er samordning på regionalt nivå, samt kontaktledd mellom kommune og sentrale myndigheter. Kommunene har som lokal miljømyndighet ansvar for å sørge for fjerning av døde dyr og fugler.

Når det gjelder konkret bistand til rydding, så har Statsforvalteren ingen myndighet til å pålegge noen. 

Nyttig kontakinfo for media ligger vedlagt i "Kontaktliste for media"