Dette er skuterløypene som fortsatt er åpne

En rekke løyper i Troms og Finnmark er fortsatt mulig å bruke, selv etter 4. mai. Blant annet denne, langs Altevatn i Bardu. Foto: Jan Harald Tomassen
En rekke løyper i Troms og Finnmark er fortsatt mulig å bruke, selv etter 4. mai. Blant annet denne, langs Altevatn i Bardu. Foto: Jan Harald Tomassen

142 skuterløyper i Troms og Finnmark vil helt eller delvis holdes åpne også etter 4. mai. Totalt har 20 kommuner søkt om forlenga åpningstid for tilsammen 179 løyper. 

Publisert 29.04.2022, Sist endret 04.05.2022

OPPDATERT: 

Flere løyper i Hammerfest, Tana og Lebesby er likevel åpne for kjøring. Se fullstendig oversikt nederst i saken og vedleggene i lenkene på høyre side.

Av de innkome søknadene er 37 enten avslått av Statsforvalteren i Troms og Finnmark, trukket av kommunen eller allerede stengt.

Etter en periode med mildvær og regn har mange områder nå kuldegrader og påfyll av snø. Forholdene kan imidlertid endre seg raskt utover i mai.

Vedtak_forlengaåpningskuterløyper_per04.05.22.png

Gode vurderinger fra kommunene

Statsforvalteren har gjort nøye vurderinger av snøforhold og sikkerhet i løypene, av hensynet til reindrifta og naturmangfoldet. I tillegg til kommunenes egne vurderinger har vi fått tilbakemeldinger og bilder fra Statens naturoppsyn, benyttet egne erfaringer, vurdert værprognosene og modelleringer av forventet snøsmelting frem i tid.

Det generelle bildet i år er at kommunene har gjort gode vurderinger i sine søknader og har gode rutiner på plass for å overvåke smeltesituasjonen og at det er sikkert i løypene.

I en del snøskuterløyper har perioden med mildvær og regn gjort at det ikke lenger er et bærende snølag i hele løypa. Smeltingen har nå stoppet opp grunnet en kaldere værtype. Over store områder har det nå kommet til dels mye snø. Dette gjør at vi nå kan forlenge åpningstid for ganske mange løyper.

Dersom tineprosessen starter igjen og det ikke lenger er bærende snølag eller det oppstår sikkerhetsutfordringer i løypene, skal kommunene stenge disse på kort varsel.

Vi føler oss trygge på at kommunene er sitt ansvar bevisst.

Til sammenlikning ble 77 av 141 omsøkte løyper gitt forlenging i 2021. Da var det tynt snødekke og usikre isforhold i de fleste områder, selv i høyfjellet. Den kuldeperioden vi nå er inne i gjør at risikoen for rask snøsmelting er lavere enn den var i 2021.

Rein og vilt trenger ro

Bakgrunnen for at løypene skal være stengt er hensynet til kalvingstiden for rein, hekke- og yngletid for fugl og vilt og at terrengskader lett kan oppstå i vårløsninga.

«Senvinteren og våren er den mest sårbare tiden for reinen. Dyra har tæret på oppsparte fettreserver gjennom en lang vinter. Nå trenger de ro og å spare på energien. Dette gjelder spesielt simlene som snart skal kalve» sier reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha.

Alle snøskuterløyper i Norge skal være stengt den 5. mai. I Finnmark og Nord-Troms er det i tillegg generelt motorferdselforbud fra 5. mai til 30. juni. Statsforvalteren kan innvilge forlenget åpning av løypene etter 4. mai dersom det ikke er i konflikt med hensynene bak forbudet.

«I likhet med reinen trenger vilt og fugl ro på våren. Forstyrrelser fra snøskutere og annen menneskelig aktivitet kan medføre stress, flukt og unnvikelse fra beiteområder og hekke- og yngleplasser. Dette krever energi som dyra trenger for å kunne få fram og ta seg av ungene sine. Rovfuglene er godt i gang med hekkingen allerede. Elgkuene går drektige. Når det blir barflekker og åpne råk samles svaner, gjess, ender og andre bakkehekkende fugl seg for å parre seg og legge egg, og rypa og brushanene spiller på sine faste plasser. Naturen har ingen egen stemme. Derfor er offentlige myndigheter forpliktet til å ta hensyn til naturen når vi fatter beslutninger som dette» forteller miljødirektør Lisa Bjørnsdatter Helgason.

Forholdene kan endre seg raskt

Selv om en del løyper har fått forlenget åpningstid kan situasjonen endre seg raskt på våren. Risikoen øker jo lenger ut i mai vi kommer.

Det er derfor en grunnleggende forutsetning for vedtaket om forlenget åpningstid at kommunene stenger løyper hvis snøen smelter raskere enn forventet eller hvis usikker is og skredfare gjør det farlig å kjøre i løypene.

Kommunen skal også stenge løypene på kort varsel hvis reindriften ber om dette.

Alle som bruker løypene må derfor følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon om hvilke løyper som er åpne og hvilke som er stengt. Dersom du erfarer at det er barmark eller usikker is i løypa, bør du gi beskjed til kommunen. Møter du rein i løypene bør du enten vente eller snu.

Her er fullstendig oversikt:

Innvilget      
Kommune Løype nr. Forlenget åpnet fra/til Åpen t.o.m. dato
Bardu 3 Slåttmoberget - over Altevatn - til Ostu 30.mai
Nordreisa 16 Røyelen til løype 17 10.mai
Nordreisa 17 Stikkløype Rágasjohka til Rágasjávri 10.mai
Nordreisa 1 Gahperus til Getkotjavri  8.mai
Nordreisa 2 Løype 1 til Skorajávre 8.mai
Nordreisa 13 Rotsundelv til Gievdnejávri 8.mai
Kvænangen 2 Kåsen gård til Kommunegrense Alta ved Tverrskavlen 16.mai
Kvænangen 3 Mittavarri/Storsletta til Langvatnet 16.mai
Kvænangen 4 Storelva til Djupvannet 16.mai
Kvænangen 5 Badderen til Langvatnet 16.mai
Kvænangen 6 Gamvassbekken til Djupvasskaret 16.mai
Kvænangen 8 Langvatnet til løypekryss løype 9 Baddervannsløypa 16.mai
Kvænangen 9 Løypekryss løype 8 til Baddervannet 16.mai
Kvænangen 10 Kommunegrense Alta til Polvannet 16.mai
Kvænangen 11 Alteidet til kommunegrense Alta 16.mai
Kvænangen 14 Navit til Sappisvannet 10.mai
Kvænangen 16 Reinfjord til Olderfjordvannet, Buktevannet og "Utsikten" (Håkonhaugen) 16.mai
Kvænangen 21 Indre Valan  til Valabotnen (etter veien) 16.mai
Kvænangen 17 Løypekryss løype 16 til Nersokkvannan 16.mai
Kåfjord Løype 1 Nordmannvik-løypa Nordmannvika til Nordmannvikdalen 8.mai
Kåfjord Løype 3 Trollvik-løypa Trollvik til Holmvatnet 8.mai
Kåfjord Løype 3 Trollvik-løypa Stornesset til Cock-hytta 8.mai
Kåfjord Løype 2 Olderdalen-løypa Olderdalen - Dalbakken - til Báhkkavággi 8.mai
Berlevåg 2 Fv890 Vestre kirkegård til Molvik veiåpning
Berlevåg 5 Langvann til Rv890 Botndal 15.mai
Berlevåg 9 Risfjordkrysset til Buetjern 15.mai
Berlevåg 10 Buetjern til kommunegrense Båtsfjord ved Oarddo 15.mai
Berlevåg 11 Gednekrysset til Tana kommunegrense 17.mai
Berlevåg 20 Store Kløftvannet til Lille Kløftvannet 15.mai
Gamvik 5 Hjelpekorpshytta ved Fv888 til løype 3 ved Rolfstokken 17.mai
Gamvik 3 Rolfstokken (løypekryss løype 5) til Rørvannet (vann 194) 17.mai
Gamvik 4 Søndre Stjernevann (fra løype 3) til Scooterbukta (Nordre Stjernevann) 17.mai
Kautokeino 2 Kautokeino til Geađgejávri 18.mai
Kautokeino 3 Sihččejávri til Suolojávri 18.mai
Kautokeino 4 Siebe til Sihččejávri 18.mai
Kautokeino 5 Kautokeino til Nammajávri 18.mai
Kautokeino 6 Geaidnovuohppi til Gurrabuolžžajávrrit, men ikke videre. 18.mai
Kautokeino 7 Láhppoluoppal til Gaiba 18.mai
Kautokeino 12 Kautokeino til Áltevárvuolejávri, men ikke videre 18.mai
Kautokeino 14 Ándarjávri til Ávžejavri, men ikke videre 18.mai
Kautokeino 15 Kautokeino til Šuoššjávri, men ikke videre mot Iešjávri 18.mai
Kautokeino 21 Máze til løypekryss Duolbavárri 18.mai
Kautokeino 25 Suolovuopmi til Ávžejávri/kommunegrense Alta 18.mai
Kautokeino 26 Fra Løypekryss Duolbavarri til Suolovuopmi fjellstue 18.mai
Kautokeino 28 Njallájavri til Ávži 18.mai
Båtsfjord 2 Parkeringsplass ved Ordohøgda/Fv891 til Ordojavri veiåpning
Båtsfjord 3 Parkeringsplass ved Fv891 til hyttene øst og vest for parkering i Adamsdalen veiåpning
Båtsfjord 4 Løype 15 ved Nammeschokka, sørøst for Båtsfjordfjellet til løype 15 i Nordfjord veiåpning
Båtsfjord 7A Løype 15 i Nordfjord, langs vinterstengt vei til Hamna i Syltefjord veiåpning
Båtsfjord 14 Hyttefelt vestsiden av Ordovann til hyttefelt østsiden av vannet  veiåpning
Båtsfjord 15B (Avlastningsløype) Østsiden av Skogdalen/Tranga til parkeringsplass ved utgangen av Skogdalen/Tranga veiåpning
Båtsfjord 15 Den gamle flyplassen til Syltefjord veiåpning
Måsøy 1 FV889 v/Krokelvdalen til løypekryss mot løype 2 ved Østre Labmejavri  8.mai
Måsøy 2 Nordenden av Bakfjordvannet til løypekryss mot løype 1 ved Østre Labmejavri 8.mai
Måsøy 3 FV889 på Bakfjordfjellet til løypekryss mot løype 1 i Krokelvdalen  8.mai
Måsøy 4 Løypekryss 1 og 2 ved Østre Labmejavri til løypekryss mot løype 10 sør-vest for Vuolit Rav’duljávri 8.mai
Måsøy 5 Løypekryss mot løype 4 ved Ráššajávri til og med Ávžejávri 8.mai
Måsøy 10 Løypekryss mot løype 4 sør-vest for Vuolit Rav’duljávri til og med Oalanjávri 8.mai
Karasjok 1 Fra Ássebákti —Gárdin/Ravnastua —Mollešjohka fjellstue til lešjávri, men ikke videre etter 8. mai. 17.mai
Karasjok 1A Løype 1 til nordenden av Geaimmejávri 17.mai
Karasjok 1B Østsiden av Oivošnjárga - Elle-Ásllat suolo - til løype 1 8.mai
Karasjok 4 Čoavddatmokki til løype 1 sørøst for Buolžajávri 17.mai
Karasjok 14 Jergul til løype 1 øst for Seaisugielas 17.mai
Karasjok 14A Guškkesvuopmi til Vuolimus Rávdojávri 17.mai
Karasjok 16 Løype 3 ved Bieskkenjáršáldi til Skáiddejávri 17.mai
Karasjok 20 Áideguolbba til løype 1A ved Geaimmejávri 17.mai
Karasjok 21 Løype 20 til Seiddejavri - via løype 9 - til løype 15  17.mai
Karasjok 12 Løype 9 nordvest for Rávdoluoppal til Bajimus Rávdojávri 17.mai
Karasjok 8 Nordvest for Váljohšáldi fra Gáhtajohka til Divrejávri 17.mai
Karasjok 15 Parkeringsplass i sørenden av Idjajávri til Gáldnájavri 17.mai
Alta 1 Hele løypa (inkludert løypestart i Loppa kommune) 18.mai
Alta 2 Langfjord-løypa (hele løypa) 18.mai
Alta 3 Isnestoften til Cahppesjavri (Svartfjellvann) og Timetoppen Hyttefelt 10.mai
Alta 4 Del av Talvikløypa: Fra Løype 2 til Storveitvatnet 18.mai
Alta 5 Mattisdal-løypa (hele løypa) 18.mai
Alta 6 Eibyløypa: Løype 2 og 5 ved Kvartpååttevannet/Guhkesjávri til Stuevann 18.mai
Alta 7 Austiløypa (hele løypa) 18.mai
Alta 9 Bolloløypa: Hele løypa, med unntak av fra P-plass ved Bollobekken til Gamasvarre 18.mai
Alta 15 Niibeluoppal til Sopas og løype 13 på Sopasjavri. 18.mai
Alta 16 Fra Kviby og Leirbotnvann til Vuoiŋŋastanjávri og fra reingjerdet ved Jievjarášša/Kvitfjellet til løype 17 på Skillefjordvann 18.mai
Alta 17 Korsfjordløypa (hele løypa) 18.mai
Alta 18 Store Lerresfjord-løypa (hele løypa) 18.mai
Hammerfest 3 (gamle Kvalsund) Parkeringsplass (E6) Guorrujohka til Çiñkajávri 10.mai
Hammerfest 4 (gamle Kvalsund) Çiñkajávri til østenden av Miessejávrrit  10.mai
Hammerfest 17 (gamle Kvalsund) Skaiditun boligfelt - langs vannverkets trasé - til løype 3 10.mai
Nesseby 2 Nesseby kirkested til Maddevarjohka hyttefelt 8.mai
Nesseby 3 Enden av kommunal vei Bunes til Maddevarjohka hyttefelt (hele løypa) 8.mai
Loppa 10 Ovenfor gamle leirskole i Øksfjordbotn til kommunegrensa Alta kommune, i forkant av Brenthaugvannet 18.mai
Loppa 11 Løype 10 ved Stormyra til kommunegrensa Alta kommune ved Tappelufteidet 18.mai
Tana 7 Suolojávri / Holmvann til Storelva (Fv98) 17.mai
Tana 8 Storelva (Fv98) til Stuorra Ilis / løypekryss løype 5 17.mai
Tana 5 Stuorra Ilis til løype 6A på Sommervann / Geassájávri 17.mai
Tana 2A Sirbmá til Bajimus Lavnnjosjávri 17.mai
Tana 2B Lákšjohka til Gárppejohguolbba 8.mai
Tana 3A Fanasgieddi / Båteng til Gurteluoppal/løypekryss løype 2A 8.mai
Tana 3B Storfossen til vest for Laddelašjávri 8.mai
Tana 4 Hillagurra, parkering 2 km fra E6 til Liŋkonjávri 8.mai
Tana 4 Liŋkonjávri til løype 5 17.mai
Tana 5 Máskejohka / Masjok parkeringsplass til løype 6A på Sommervann / Geassájávri 15.mai
Tana 6A Løype 5 til Hánnojávrrit 15.mai
Tana 6A Bonjákas / Bonakas til Geassájávri / Sommervann 8.mai
Tana 6B Smalfjord til løype 6A 8.mai
Tana 6C Bofsa til løype 6A 8.mai
Tana 10A Løype 10B Geresjávri til brua over Riidoveaijohka 17.mai
Tana 10B Geresjávri til løype 10A 17.mai
Tana 13 Start Hanadelen / vei øverst i Luftjokdalen til Hanavann 8.mai
Tana 13B Čámmájohjávrrit til Berlevåg kommunegrense 17.mai
Tana 14 Álletnjárga/Alleknjarg til Skálvejávri 8.mai
Sør-Varanger 3 Neiden (Alternativ løype) til Bugøyfjord 8.mai
Sør-Varanger 6 Bødkrebekken til Strømsnes 8.mai
Sør-Varanger 14 Vintervollen til Grense Jakobselv  vegåpning
Sør-Varanger 16 Tårnet skole til Korpfjell vegåpning
Porsanger 3 E6 ved Háhttirjohka til Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet (215) 18.mai
Porsanger 10 Igeldas (44) til løype 4 på Skáiddejávri 8.mai
Porsanger 11 Igeldas (44) til løype 4 på Coalbejavri 18.mai
Porsanger 4 Skáiddejávri til Leaktojávri, men ikke videre inn i Hammerfest kommune 18.mai
Porsanger 14 Skoganvarre camping til Nordre Stabbursdalsvann 18.mai
Porsanger 1 Eidevann til Fahccajàvrrit med sideløype til unna Gárjilljàvri (184), men ikke videre til kommunegrense Måsøy/Nordkapp 18.mai
Porsanger 19, 14, 20 Fra Luovosvárri hyttefelt og Grøtterud til løype 14 - videre på løype 14 til Vansjavri og løype 20 til Suolojavri 8.mai
Porsanger 26 Indre Brenna til løype 23 8.mai
Porsanger 23 Børselv med sideløyper til Mårnes, Biesaidgohppi, Brenna, Vuolimusjàvri og Suolojàvri til kommunegrensa ved Kjæsvann 8.mai
Vadsø 1 Riksvegen - på vestsiden av Jakobselva - til Tredjefossen 8.mai
Vadsø 2 Rabbagurro - på østsiden av Jakobselva - til Vaselva, men ikke videre 8.mai
Vadsø 7 Golnes til østsiden av Langsmedvannet, langs sydenden av Keitamyra, og fram til Storelva 8.mai
Vadsø 5A Fra hovedløypa sørvest for Langsmedvann, mot nordsiden av Langsmedvann, til løype 7 nordøst for Langsmedvann 8.mai
Vadsø 8 Fra riksvegen ved Ekkerøy via tjern (42 moh.) sør for Storelva til Storelvas sørside/tilknytting til løype 7 8.mai
Vadsø 9 Fra riksvegen i Krampenes - Storskog og Keita - til Klipa 8.mai
Hasvik 2 Breivikbotn (Dønnesfjordveien) til Geitryggen ved Sluskfjellet (møter løype 1) 17.mai
Hasvik 1 Løypekryss Geitryggen ved Sluskfjellet til løype 6 ved Sandvannene 17.mai
Hasvik 3 Kristianvannet til Krokvannet 17.mai
Hasvik 6 Løype 1 ved Sandvannene til Nordenden av Gjertrudvann 17.mai
Hasvik 21 Nordenden av Gjertudvann til løypekryss ved løype 20 (Middagsfjellet) 17.mai
Hasvik 20 Løype 21 ved Middagsfjellet til Kristianvannet 17.mai
Hasvik 9 Krokvannet til Sluskfjellet 17.mai
Lebesby 9 Lebesby tettsted til Steinvannet samt sidestikker Martadalen 17.mai
Lebesby 10 Storelvdalen (løype 9) til Suolojavri (Holmsjøen)  17.mai
Lebesby 11 Martadalsvannet til Iskløvervannet 17.mai
Lebesby 12 Iskløvervannet og Fv-98 ved Eaštorjávri til løype 8 i Tana kommune 17.mai
Lebesby 14 Friarfjord til løypekryss Mohkkejávri 17.mai
Lebesby 15 Fra fv-98 Adamsfjordsletta til løypekryss Mohkkejávri 17.mai
Avslag/trukket    
Kommune Løype nr. Begrunnelse
Kåfjord 4a Rbd37 imot pga kalvingsområde
Kåfjord 7 Tilførselsløype ikke forlenget. 
Berlevåg 1 Rbd7 imot pga kalvingsområde/samlet belastning anleggsarbeid Varanger Kraft Vind
Berlevåg 3 Rbd7 imot pga kalvingsområde/samlet belastning anleggsarbeid Varanger Kraft Vind
Berlevåg 7 Rbd7 imot pga kalvingsområde/samlet belastning anleggsarbeid Varanger Kraft Vind
Berlevåg 19 Rbd7 imot pga kalvingsområde/samlet belastning anleggsarbeid Varanger Kraft Vind
Berlevåg 23 Rbd7 imot pga kalvingsområde/samlet belastning anleggsarbeid Varanger Kraft Vind
Kautokeino Del av 6 Ikke bærende snølag og åpne vassdrag videre fra Gurrabuolžžajávrrit jf. befaring 27.04.22
Kautokeino Del av 12 Ikke bærende snølag og åpne vassdrag videre fra Áltevárvuolejávr jf. befaring 27.04.22
Kautokeino Del av 14 Ikke videre til Ávžejavri av hensyn til hekkende rovfugl (tilsvarende tidligere år)
Kautokeino Del av 15 Ikke videre mot Iešjávri pga kalvingsområde rein
Kautokeino 18 Kalvingsområde rein. Ikke avklart med sommerdistrikt/berørte siidaer
Kautokeino 19 Kalvingsområde rein. Ikke avklart med sommerdistrikt/berørte siidaer
Kautokeino 20 Kalvingsområde rein. Ikke avklart med sommerdistrikt/berørte siidaer
Kautokeino 22 Kalvingsområde rein. Ikke avklart med sommerdistrikt/berørte siidaer
Kautokeino 23 Kalvingsområde rein. Ikke avklart med sommerdistrikt/berørte siidaer
Kautokeino Del av 26 Kalvingsområde rein. Ikke avklart med sommerdistrikt/berørte siidaer
Båtsfjord 7B Lavtliggende, ikke langs vei, formål dekkes av annen løype.
Karasjok 1B Ikke lengre enn til 8. mai av hensyn til naturmangfold
Karasjok 19 Formål som tilknytning til løype 1 dekkes av andre løyper. 
Alta 19 Rbd22 imot pga. kalvingsområde rein - ny avklaring 26. april
Hammerfest 4 (gamle Kvalsund) Rbd22 imot pga. kalvingsområde rein - ny avklaring 26. april
Hammerfest 5 (gamle Kvalsund) Rbd22 imot pga. kalvingsområde rein - ny avklaring 26. april
Hammerfest 10 (gamle Kvalsund) Rbd22 imot pga. kalvingsområde rein - ny avklaring 26. april
Hammerfest 16 Rbd22 imot pga. kalvingsområde rein - ny avklaring 26. april
Nesseby 9 Rbd6 imot grunnet fortsatt rein i området
Tana 1 Ikke avklart med Rbd13. Naturmangfoldshensyn.
Tana 5 Ikke avklart med Rbd13
Tana 7 Ikke avklart med Rbd13
Tana 8 Ikke avklart med Rbd13
Tana Del av 2A Ikke avklart med Rbd13
Tana Del av 3A Ikke avklart med Rbd13
Porsanger Del av 14 Rbd14A imot grunnet kalvingsområde
Porsanger 14A Rbd14A imot grunnet kalvingsområde
Porsanger 20 Rbd14A imot grunnet kalvingsområde
Porsanger 30 Rbd14A imot grunnet kalvingsområde
Porsanger 21 Rbd14A imot grunnet kalvingsområde
Porsanger 13B Kalvingsområde rein. Ikke avklart med berørt sommerdistrikt/siidagruppe
Vadsø Del av 2 Av hensyn til naturmangfold
Vadsø 4 Trukket av kommunen. Ikke bærende snølag.
Vadsø 4A Trukket av kommunen. Ikke bærende snølag.
Vadsø 4B Trukket av kommunen. Ikke bærende snølag.
Vadsø 4C Trukket av kommunen. Ikke bærende snølag.
Vadsø 6 Trukket av kommunen. Ikke bærende snølag.
Vadsø 5 Trukket av kommunen. Ikke bærende snølag.
Lebesby  8 Ikke søkt forlenget på Gamvik-siden av kommunegrense. Lavereliggende løype.
Lebesby  Del av 9 Ikke søkt forlenget på Gamvik-siden av kommunegrense. Lavereliggende løype.
Lebesby  Del av 14 Ikke innhentet samtykke fra Rbd13 - kalvingsområde
Lebesby  Del av 15 Av hensyn til naturmangfold

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.