Kongen til Kautokeino

Hans Majestet Kongen er til stede når kultur- og likestillingsministeren overfører dokumentet Lappekodisillen til Samisk arkiv på Samisk høyskole i Kautokeino tirsdag 19. oktober 2021 klokken 17.00.

Majestehta Gonagas Harald lea sajis go kultur- ja dásseárvoministtar geige Lappekodisilla dokumeantta Sámi arkiivii Sámi allaskuvllas Diehtosiiddas Guovdageainnus golggotmánu 19. beaivvi dii. 17.00

  

 

Publisert 09.09.2021

- Lappekodisillen er et viktig dokument og kalles av mange for «samenes Magna Carta». Dokumentet har fram til nå blitt oppbevart i Arkivverkets magasiner i Oslo, men nå ønsker vi å flytte dette viktige og symboltunge dokumentet «hjem» til Samisk arkiv i Kautokeino, sier riksarkivar Inga Bolstad. – Jeg er svært glad for at kongen vil delta under denne seremonien. Jeg er også glad for at kultur- og likestillingsministeren foretar en symbolsk overrekkelse til sametingspresidenten, som tar imot på vegne av samene. Dokumentet vil deretter oppbevares hos Samisk arkiv i Kautokeino. 

  

Lappekodisillen er et tillegg til Grensetraktaten av 1751, inngått mellom Danmark-Norge og Sverige. Her ble det slått fast hvordan Norge og Sverige skulle fordele det samiskbosatte området mellom seg. Denne særskilte delen traktaten verner samiske rettigheter og fastsetter statenes plikter.    

Loven har bestemmelser om statsborgerskap, skattlegging og reindriftssamers rett til å føre reinsdyr over grensen, og er en juridisk aksept av samiske rettigheter. Lappekodisillen er fremdeles et sentralt dokument i diskusjonen om samenes rettigheter.    

 

 

Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker følger Kongen under denne markeringen.

 

Kontaktperson presse:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark:

kommunikasjonssjef Kristine Østvold e-post: fmtrkro@statsforvalteren.no  

Arkivverket/Samisk arkiv:

Fungerende leder Samisk arkiv: Stian Norli, e-port: stno@arkivverket.no

 

 

Presse som ønsker å dekke overføringen av Lappekodisillen, må søke akkreditering. Dette skjer elektronisk til Statsforvalteren i Troms og Finnmark ved kommunikasjonssjef Kristine Østvold e-post: fmtrkro@statsforvalteren.no  innen klokken 12.00 7. oktober 2021. Akkreditering krever gyldig pressekort, og kopi må følge søknaden. På grunn av koronapandemien og smittevernhensyn kan vi bli nødt til å begrense pressens tilstedeværelse. Vi ber om forståelse for dette.  

 

 

- Lappekodisilla lea deaŧalaš dokumeanta ja oallugat gohčodit dan «sámiid Magna Carta». Dokumeanta lea dássožii vurkkoduvvon Arkiivadoaimmahaga magasiinnas Oslos, muhto dál háliidit mii sirdit dán deaŧalaš ja symbolalaš dokumeantta «ruoktot» Sámi arkiivii Guovdageidnui, dadjá riikkaarkivára Inga Bolstad. – Mun lean hui ilus go gonagas áigu searvat dán dilálašvuhtii. Lean maid ilus go kultur- ja dásseárvoministtar symbolalaččat geige dan sámediggepresidentii, gii váldá dokumeantta vuostá sámiid ovddasteaddjin.

Dokumeanta galgá dasto vurkkoduvvot Sámi arkiivva hálddus Guovdageainnus.

  

Lappekodisilla lea lasáhus Danmárkku-Norgga ja Ruoŧa jagi 1751 Rádjesoahpamuššii. Das nannejuvvui movt Norga ja Ruoŧŧa galggaiga gaskaneaskka juogadit sámiid ássanguovllu. Dát erenoamáš soahpamuš suodjala sámi vuoigatvuođaid ja nanne stáhta geatnegasvuođaid.

Dán lágas leat mearrádusat stáhtaboargárvuođa, vearuheami ja boazosámiid vuoigatvuođa birra johtit bohccuiguin ráji rastá, ja juridihkalaččat dohkkeha dat sámi vuoigatvuođaid. Lappekodisilla lea ain guovddáš dokumeanta sámiid vuoigatvuođaid digaštallamis.

 

Mediaid gulahallanolmmoš:

Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji:

gulahallanhoavda Kristine Østvold e-poasta: fmtrkro@statsforvalteren.no  

Arkiivadoaimmahat/Sámi arkiiva:

Sámi arkiivva doaibmi jođiheaddji: Stian Norli, e-poasta: stno@arkivverket.no

Mediat mat háliidit čuovvut Lappekodisilla geigema, fertejit ohcat akkrediterema. Ohcan sáddejuvvo elektrovnnalaččat Finnmárkku ja Romssa stáhtahálddašeaddji gulahallanhovdii Kristine Østvold e-poasta: fmtrkro@statsforvalteren.no  ovdal diibmu 12.00 golggotmánu 7. beaivvi 2021. Akkrediteren eaktuda dohkálaš preassakoartta, ja kopiija galgá sáddejuvvot ohcama mielde. Koronanjoammudávdda ja njoammuneastadeami dihte soaitit mii fertet ráddjet mediaid saji. Mii bivdit dasa ipmárdusa.

   

Kontaktpersoner