Marin forsøpling

Plastforsøpling er et enormt miljøproblem. Statsforvalteren arbeider for å stoppe marin forsøpling og legger til rette for lokale tiltak i Troms og Finnmark. Bli med på århundrets viktigste dugnad!

For å sikre det marine økosystemet og dyrelivet langs kysten, er det avgjørende at kommuner, statsforvaltere og andre arbeider sammen mot forsøplinga av havet.


Her kan du lese om:

Statsforvalterens ansvar

Kommunenes ansvar

Nyttig informasjon på Utogplukk.no

Søk penger til opprydding

«Kysten vårres» - forum for kommuner og regionale miljømyndigheter

Jeg vil rydde en strand. Hva gjør jeg?

Ryddeportalen HoldNorgeRent og ryddekart


 

Statsforvalterens ansvar

Statsforvalteren skal koordinere arbeidet med marin forsøpling i fylket. Sammen med relevante private og offentlige aktører skal vi samordne oppryddingsarbeidet.

Statsforvalteren fører tilsyn med industri og setter strenge vilkår i tillatelser for å hindre utslipp av miljøfarlige stoffer og plast.

Vi fører for eksempel tilsyn med havnene i Troms og Finnmark og sjekker at de har lovpålagte avfallsplaner. Alle havner skal ha en godkjent avfallsplan for mottak av alle typer avfall fra ulike skip. Planen skal sikre at avfall ikke havner i havet. Vi fører også tilsyn med bedrifter for å kontrollere at de ikke er kilde til spredning av plast.


Kommunenes ansvar

Kommunene er sentrale i gjennomføring av nasjonal klima- og miljøpolitikk, og har en viktig rolle med å stoppe marin forsøpling i lokalmiljøet.

Kommunen har ansvar for å følge opp forsøplingssaker. Mye av det avfallet vi ikke tar vare på, havner trolig i havet. Derfor er det svært viktig at kommunene prioriterer og følger opp disse sakene spesielt.

I tillegg har kommunene som «forurenser» ansvar for å følge opp utslipp fra avløpsanlegg, som er en viktig kilde til - og transportvei for mikroplastutslipp til havet.


Nyttig informasjon på Utogplukk.no

De 11 friluftsrådene i Nord-Norge står bak Utogplukk.no. Her finnes informasjon om renovasjonsselskap som tar i mot avfall og andre ting du bør tenke på når du skal levere plasten du har plukket.


 

Søk penger til opprydding

Det er mulig å søke penger til å rydde opp i marin forsøpling. Statsforvalteren deler ikke ut pengestøtte, men du kan søke penger fra refusjonsordningen til Hold Norge Rent. Her kan du søke for å få refusjon for utgifter til transport og innlevering av marint avfall etter at dere har ryddet.


 

Forumet «Kysten vårres» for kommuner og regionale miljømyndigheter

«Kysten vårres» er et forum for arbeid mot marin forsøpling og har som mål å stoppe forsøplinga av kysten i Troms og Finnmark.

Det er et forum for å spre informasjon om støtteordninger, tilrettelegging og praktisk gjennomføring av ryddeaksjoner, samt faglig oppdatering og erfaringsutveksling. Du er invitert, grip sjansen og bli med i «Kysten vårres».

Vil du være med? 

Kontakt Johannes Abildsnes på joabi@fylkesmannen.no eller telefon 77 64 22 11.


 

Jeg vil rydde en strand. Hva gjør jeg?

Strandrydding kan gjøres i liten eller stor skala. Ta med en søppelpose på tur og plukk det du kommer over.

  • Finn en strand som må ryddes.  På ryddeportalen til Hold Norge Rent kan du finne steder andre folk har registret at trenger opprydning – eller du vet om steder selv. Hør med kommunen din om de har forslag.
  • Kontakt det lokale renovasjonsselskapet og hør med dem om de kan hente søpla, eller om søpla må leveres et spesifikt sted. PS. Har du ikke en avtale, må du betale for å levere søpla.
  • Ta med søppelsekker, hansker, varme klær og venner - og plukk.
  • Registrer ryddinga i ryddeportalen til Hold Norge Rent. Statsforvalteren oppfordrer alle til å registrere områder de har ryddet i Ryddeportalen.

Til toppen av siden.


Publisert 04.01.2019

Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling

65 millioner kroner skal deles ut fra Miljødirektoratet til lag, organisasjoner og bedrifter som vil rydde opp i marin forsøpling. Fylkesmannen oppfordrer tromsværinger og finnmarkinger til å søke!


Kontaktpersoner

Tips til bedrifter

Sorter avfall på arbeidsplassen, og lever til godkjent avfallsmottak.

Sørg for at avfallsbeholdere er godt sikret. Vær og vind kan føre avfallet på ville veier. Plastavfall, og produkter som brukes i plastproduksjon (for eksempel isopor), bør lagres i tette containere eller innendørs. Bruk for eksempel nett over containere for å hindre at avfall blåser avgårde. Ha rutiner for å lukke dører ved sterk vind.

Bidra i opprydingsarbeid. Ha rutiner og gjennomfør regelmessig kontroll/overvåkning og rydding på egne og nærliggende områder.

Kartlegg produksjonsvann/avløpsvann med tanke på utslipp av plast og mikroplast. For eksempel vil spylevann som går ubehandlet til sluk kunne medføre at plastrester, maling og støv ender i havet. Påse at biofilmbærere fra avløpsrenseanlegg ikke havner i miljøet.

Gjennomfør risikovurderinger med hensyn på forsøpling og utslipp av plast og mikroplast. Iverksett eventuelt risikoreduserende tiltak.

Tips til oss alle sammen

Ikke kast søppel i naturen. Plast brytes ikke ned, men opp til små plastpartikler som kan være skadelig for dyr.

Aldri kast Q-tips, engangslinser og annet som ikke skal i do, i do. Plastgjenstander kan unngå å bli fanget opp av renseanlegg.

Vask og kildesorter plasten. Vi sparer to kilo råolje for hvert kilo plast som resirkuleres.

Unngå plastpose på bananene, kiwiene, frukt og grønt, som heller kan skrelles eller vaskes.

Bruk drikkeflaske, termokopp, matboks og tøynett i stedet for engangsprodukter.

Å sykle, gå eller ta bussen reduserer utslippene av mikroplast. Bildekk er den største kilden til mikroplast i havet i Norge (Miljødirektoratet 2017).

Begrens bruk og vask av syntetiske plagg. Disse kan frigi mikroplast til havet.

Engasjer deg. Det finnes en rekke organisasjoner i fylket som arbeider for å begrense den marine forsøplingen.

Plukk søppel. Alle bidrag nytter!


PS. Det koster penger å levere marint avfall, hvis du ikke har en avtale med et avfallsselskap.

Ryddeportalen Hold Norge rent

Rydding i Risøya naturreservat