Statsbudsjettet for 2023

Den 6. oktober 2022 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023 (Prop. 1 S 2022-2023). 

Statsforvalteren har skrevet et brev til kommunene som gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2023 vedrørende kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og anslag på frie inntekter i 2023 for kommunene i Troms og Finnmark. Utdrag fra brevet følger her: 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.10.2022

Kommuneøkonomien i 2022

Skatteinntektene til kommunesektoren i 2022 knyttet til inntekt og formue er beregnet til å bli 2,4 mrd. kr. høyere enn det som var lagt til grunn i RNB. Samtidig er pris- og konstandsveksten for 2022 oppjustert fra 3,7 prosent til 5,3 prosent, noe som i hovedsak skyldes et uvanlig høyt anslag for prisvekst gjennom året.

Oppjusteringen av konstandsveksten trekker isolert sett ned inntektsveksten i 2022 med 7,1 mrd. kr. Denne kostnadsøkningen videreføres i 2023. Realnedgangen i kommunesektorens samlede inntekter anslås i 2022 til -7,4 mrd. kr., og realnedgangen i frie inntekter anslås til - 13,3 mrd. kr. Det nye inntektsanslaget danner grunnlaget for å vurdere veksten fra 2022 til 2023.

Kommuneøkonomien i 2023

Det har vært en sterk økning i de anslåtte demografikostnadene etter RNB, noe som hovedsakelig skyldes økning av flyktninger fra Ukraina.

Kommunesektoren får i 2023 en vekst i frie inntekter på 2,6 mrd. kr. Dette er en økning på 1,2 mrd. kr. fra RNB. Anslaget er imidlertid usikkert.

Av veksten på 2,6 mrd. kr. får kommunene en vekst i frie inntekter på 1,7 mrd. kr., mens fylkeskommunene får en vekst på 0,9 mrd. kr.

Med denne veksten vil kommunesektoren få dekket de anslåtte demografikostandene. Handlingsrommet totalt antas å øke med 0,1 mrd. kr. knyttet til forventet mindrekostnad pensjon. 

Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms og Finnmark

Tabellen under viser anslag på frie inntekter i 2023 for kommunene i Troms og Finnmark, anslått nominell vekst og realvekst, målt fra anslag på oppgavekorrigert regnskap 2022. Realveksten tar hensyn til anslått lønns- og prisvekst i 2023 på 3,7 % (kommunal deflator).

Vekst fra 2022 til 2023

Fra 2022 til 2023 er det på landsbasis anslått en nominell vekst på 3,5 og en negativ realvekst på -0,2 % i kommunenes frie inntekter (fra anslaget på oppgavekorrigert frie inntekter for 2022). Kommunene i Troms og Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 % og en realnedgang på -0,3 %. Denne veksten er altså beregnet utfra anslått nivå på regnskap for 2022 og eventuell redusert inntektsvekst i 2022 videreføres derfor inn i 2023. 

Brevet fra Statsforvalteren til kommunene om statsbudsjsettet for 2023 kan dere lese her.

Detaljert informasjon om frie inntekter i 2023 for den enkelte kommune finnes på regjeringen.no på siden Frie inntekter 2023.

Ytterligere informasjon om Statsbudsjettet kan finnes på regjeringen.no på siden Statsbudsjettet 2023.

I tillegg har vi lagt ut bakgrunnstall for beregningen av frie inntekter i 2023, jamfør tabell 3-k i Grønt hefte.

Når det gjelder skjønnsmidler så er fylkesrammen til Troms og Finnmark redusert fra 108 millioner kroner 2021 til 105,8 millioner kroner. Fordelingen av skjønnsmidlene er omtalt i brevet om statsbudsjettet. Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for skjønnstildelingen finner dere her.