Statsbudsjettet for 2022

 

Forslaget til statsbudsjett fra regjeringen Solberg gir 196 millioner kroner mer i frie inntekter til kommunene i Troms og Finnmark neste år.

Det betyr en nominell vekst i de frie inntektene på 1,2 %, men en realnedgang på 1,3 % når en tar hensyn til forventet lønns- og prisvekst på 2,5%.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.10.2021

Statsforvalterens oppsummering

Vi har laget et notat som oppsummerer de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2022 som handler om kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og anslag på frie inntekter i 2022 for kommunene i Troms og Finnmark. Notatet finner du her

Vekst fordelt på kommunene

Korrigert for forventet lønns og prisvekst (deflator) vil 37 av 39 kommuner i Troms og Finnmark få realnedgang i de frie inntektene i 2022. Veksten er imidlertid beregnet ut fra oppdatert anslag på de frie inntektene i 2021. 

Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteinntektene for kommunesektoren i 2021 på 5,9 milliarder kroner, sammenliknet med revidert nasjonalbudsjett 2021. Økt deflator i 2021 fra 2,7 til 3,3  prosent trekker imidlertid kostnadsveksten opp med 2,4 milliarder kroner. Samlet for kommunesektoren er handlingsrommet bedret med omlag 3,5 milliarder kroner siden revidert nasjonalbudsjett eller ca 0,8 %. 

imagef1uw.png

Veksten i forhold til RNB er altså ca 0,8 prosent høyere enn den som er målt mot oppdatert inntektsanslag i tabellen. Målt mot RNB er det allikevel kun 8 kommuner med realvekst. Variasjon i vekst mellom kommunene kan i all hovedsak forklares med befolkningsutviklingen, befolkningssammensetningen, endringer i skjønnstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet. 

Detaljert informasjon om frie inntekter i 2022 for den enkelte kommune finnes på regjeringen.no på siden Frie inntekter 2022

Ytterligere informasjon om Statsbudsjettet kan også finnes på regjeringen.no på siden Statsbudsjettet 2022

I tillegg har vi lagt ut bakgrunnstall for beregningen av frie inntekter i 2022, jamfør tabell 3-k i Grønt hefte.

Den påtroppende regjeringen vil komme med en tilleggsproposisjon med endringer i forhold til Solbergregjeringens forslag innen 10. november. 

Når det gjelder skjønnsmidler så er fylkesrammen til Troms og Finnmark uendret fra 2021 på 108 millioner kroner. Brev fra Statsforvalteren til KMD om fordelingen av skjønnsmidler finner dere her.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for skjønnstildelingen finner dere her.

 

Kontaktpersoner