Perpetuum AS søker om utvidelse av deponitillatelse for mottak av PFAS-forurensede masser

Høringsfrist:
20. mars 2024

Perpetuum AS søker om endringer i utslippstillatelsen for ordinært deponi ved Stormoen i Balsfjord kommune. Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensingsloven. Høringsfristen er 20. mars.

Publisert 14.02.2024

Om søknaden

Perpetuum AS har midlertidig tillatelse til mottak av PFAS-forurensede masser ved deponicelle 2 på Stormoen i Balsfjord frem til 1. desember 2026. Det søkes nå om utvidelse av denne tillatelsen, samt endringer i vilkår om tidsavgrensning og utslippsbegrensninger.

Søknaden kan leses her.

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3 

Hva er PFAS-masser?

Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFASer) en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser. Flere PFASer er nå oppført på norske myndigheters prioritetsliste, og målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av disse.

PFASer har vært brukt både i industrielle prosesser og forbrukerprodukter siden 1950-tallet. Tidligere bruk av PFOS og andre PFASer i brannskum har forurenset grunnen på brannøvingssteder og flyplasser. Stoffene kan fortsatt lekke ut til omgivelsene, blant annet fordi de siger ned og ut fra grunnen. I enkelte områder finnes stoffene i høye konsentrasjoner i grunnvannet, overflatevannet og for eksempel i fisk. Flere av Avinors og Forsvarets flyplasser har satt i gang arbeid med utredning av risiko og tiltak, i tillegg til opprydding.

Gravemasser med PFAS må leveres til anlegg og deponi som har tillatelse til å ta imot, behandle eller deponere dette på en måte som forårsaker minst mulig spredning av de miljøskadelige stoffene.

Send inn dine innspill
Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensningsregelverket. Alle som ønsker kan uttale seg til søknaden innen 20. mars 2024. 

Uttalelser sendes til:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

eller på e-post til sftfpost@statsforvalteren.no

Høringsfrist:
20. mars 2024

Kontaktpersoner