Søknad om permanent utslipp fra Kvænangfjelltunnelen

Høringsfrist:
31. mars 2023

Nye Veier AS har søkt Statsforvalteren om permanent utslippstillatelse for utslipp av vaskevann og eventuelt forurenset overflatevann og dagsonevann fra Kvænangsfjelltunnelen.  Alle som vil kan sende inn høringsinnspill innen 31. mars.

Publisert 01.03.2023

Utslippet berører to kommuner, Nordreisa og Kvænangen

Det er to utslippspunkter, i øst til bekk til Sandnes og i vest til Eidelva. 

Vaskevann fra tunneler i driftsfasen, inneholder normalt følgende forurensningsparametere: tungmetaller, organiske miljøgifter (PAH), olje, partikler, næringssalter, såpe og vegsalt.

Mer piggdekkbruk og større andel tungtrafikk, kan påvirke forurensningsgraden. Siden trafikken i Kvænangsfjelltunnelen er ca. 1000 ÅDT, kan en forvente at forurensningen vil bli mindre enn i en gjennomsnittlig norsk tunnel.

Renseløsning vil bestå av sandfang, sedimentasjonsbasseng og oljeutskiller og det beregnes en tunnelvask pr år.

Søker skal ha måleprogram for utslipp fra oljeutskiller, og overvåkningsprogrammet fra anleggsfasen vil bli videreført i 5 år ut i driftsfase. Begge resipienter er dekket av overvåkingsprogrammet.

Figuren viser kart over hele tiltaket og beliggenhet av Eidelva og bekk til Sandnes ift. Kvænangsfjelltunnelen.

Søknaden kan leses her.

Send inn dine innspill

Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensingsregelverket og alle som vil kan uttale seg om søknaden.

Uttalelser kan sendes til

Statforvalteren i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til sftfpost@statsforvalteren.no innen 31. mars 2023.

Høringsfrist:
31. mars 2023

Kontaktpersoner