Høring av verneplan for to naturreservater på Sør-Senja

Høringsfrist:
13. desember 2021 23.59
Gammel ospeskog i Nordneset og Akkarvika. Foto: Rådgivende biologer
Gammel ospeskog i Nordneset og Akkarvika. Foto: Rådgivende biologer

Vi legger nå verneplan for Tennelia, Nordneset og Akkarvika ut på høring og offentlig ettersyn.

Publisert 02.11.2021

På sørøstsiden av Senja er det to rike skogsområder med kalkkrevende og varmekjære planter som nå foreslås vernet. I det ene området, som er todelt, finner vi varmekjære planter som gulfrøstjerne og markjordbær, mens det andre er en kalkbjørkeskog der den kalkkrevende orkidéen rødflangre vokser. Disse områdene har grunneierne tilbudt staten til vern.

Frivillig vern

Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold legger opp til en videreføring av det langsiktige arbeidet med skogvern. Vernet vil i all hovedsak skje gjennom vern av offentlig eid skog og ved frivillig vern av privateid skog. 

Frivillig vern innebærer at grunneier tilbyr staten vern av egen skog. Dersom området har høy nok naturfaglig verdi, blir det forhandlet med grunneierne om en avgrensning av verneområdet og økonomisk kompensasjon for et vern.

Kommer grunneierne og Miljødirektoratet fram til en avtale, vil Statsforvalteren utarbeide et verneforslag i tråd med bestemmelsene i naturmangfoldloven. 

Tennelia

Det ene foreslåtte området ligger øst for Vangsvik i tidligere Tranøy på Senja, og er på 214 dekar.  De største verdiene ligger i kalkbjørkeskogen, som er en sjelden naturtype avhengig av nærkontakt med kalkrike bergarter. I skogen er det innslag av rikbarkstrær som osp, rogn og silkeselje, samt furu og gråor. Her vokser også bakkesøte (NT), rødflangre, lerkespore og vanlig bakkestjerne som er kalkkrevende arter.

Nordneset og Akkarvika

Det andre foreslåtte området Nordneset og Akkarvika ligger nord for Tennelia, og er todelt. Området består av gammel rik løvskog i ei sørvendt li. Her finner vi hovedsakelig bjørk, men også større bestander av store gamle ospetrær med lungenever, gråor, hegg og selje. Her trives mange varmekjære arter, deriblant gulfrøstjerne, brunrot og kranskonvall.

Innspill til melding om oppstart og videre prosess

Statsforvalteren meldte oppstart av verneplanprosessen 15.06.2021. Meldingen ble sendt ut til grunneiere, rettighetshavere og kommunen, og annonsert i lokale aviser og på Statsforvalterens hjemmesider. Vi fikk til sammen 11 skriftlige innspill til oppstartsmeldingen. Disse er beskrevet nærmere i høringsutkastet til verneplanen. 

Høring

Høringsinnspill sendes skriftlig til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, postboks 700, 9815 Vadsø eller sftfpost@statsforvalteren.no innen 13.desember 2021.

image5asir.png  image86bo.png

Illustrasjonsfoto: Rødflangre er en iøynefallende og kalkkrevende orkidé som finnes spredt i Tennelia på Senja.

Foto: Cathrine Amundsen