Søknad om mellomlagring og deponi for overskuddsmasser-Stakkvollen og Storbukteidet

Høringsfrist:
22. november 2021

Asplan Viak AS søker på vegne av Nye Veier om tillatelse til mellomlagring og deponering av ikke-forurensede masser fra utbygging av E6 over Kvænangsfjellet.Alle som vil kan sende inn høringsinnspill innen 22. november. 

Publisert 21.10.2021

Massene kommer fra driving av to tunneler, Mettevolltunnelen og Kvænangsfjelltunnelen, samt punkt- og strekningsvise optimaliseringer av eksisterende vei.

Det skal etableres to områder for mottak av overskuddsmasser;

Stakkvollen ligger på gnr./bnr. 63/1 i Nordreisa kommune. Arealet er på ca. 35 000 m2 og vurderes å ha en deponeringskapasitet på ca. 100 000 m3 masser. Området ligger på Statskog SFs grunn, og det er tidligere tatt ut masser her.

imagepqv39.png

 

Storbukteidet ligger på eiendommen gnr./bnr. 59/1 i Nordreisa kommune og 39/4 i Kvænangen kommune. Arealet er på ca. 30 000 m2, og vurderes å ha en deponeringskapasitet på ca.100 000 m3 masser. Eiendommene har private eiere. Det er tidligere tatt ut masser her.

imageebcrr.png

Deponiområdet er vist med lilla avgrensing.

Sakens dokumenter

Søknad- Stakkvollen

Søknad- Storbukteidet

 

Send inn dine innspill

Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensingsregelverket og alle som vil kan uttale seg om søknaden.

Uttalelser kan sendes til

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til sftfpost@statsforvalteren.no innen 22. november 2021.

Høringsfrist:
22. november 2021

Kontaktpersoner