Målselvutløpet forvaltningsplan - høring og offentlig ettersyn

Høringsfrist:
25. oktober 2021 23.59
Målselva. Foto: Liv G. Mølster
Målselva. Foto: Liv G. Mølster

Statsforvalteren i Troms og Finnmark sender nå forvaltningsplanen for Målselvutløpet naturreservat ut på høring. Planen er utarbeidet av Statsforvalteren med utgangspunkt i en rapport fra Ecofact Nord, og i samarbeid med ei bredt sammensatt referansegruppe, bestående av grunneiere og ulike lokale organisasjoner. 

Publisert 10.09.2021

Målselvutløpet naturreservat ble opprettet i 1995. Reservatet ligger hovedsakelig i Målselv kommune, mens en liten del i nordvest tilhører Senja kommune. Naturreservatet dekker et areal på 13 km2 hvorav ca 1,8 km2 er landareal. Formålet med vernet er å bevare et elveutløp med holmer og sandbanker under stadig forandring, strandenger, flomskog og flommark og det rike fuglelivet med særlig vekt på den store konsentrasjonen av fiskeender i trekktidene. Naturreservatet fikk status som RAMSAR-område i 2011.

Forvaltningsplanen er ment å styrke forvaltningen og klargjøre rammene for lokal bruk av området, samt være et godt grunnlagsdokument for å bevare og om mulig, øke verneverdiene i området.

Frist for innspill settes til 25.oktober 2021 og sendes til sftfpost@statsforvalteren.no med kopi til fmtrcam@statsforvalteren.no.

image0jl3g.png

Figur 1: Vernekart som viser grensene for Målselvutløpet naturreservat, sist oppdatert september 2021 (Pål Tengesdal).

 

Siland kan observeres i store bestander i Målselvutløpet under trekket.

Bilde 1: Siland kan observeres i store bestander i Målselvutløpet under trekket. Foto: Karl-Otto Jacobsen

Vis mer