Søknad om endring av tillatelse-Origo Skibotn AS- Storfjord kommune.

Høringsfrist:
15. august 2021 23.59

Origo Skibotn AS søker Statsforvalteren i Troms og Finnmark om endring av tillatelse for drift av avfallsanlegget på eiendommen 45/2 i Skibotn, Storfjord kommune.

Publisert 29.06.2021

Virksomheten har en tillatelse, gitt i år 2000. I henhold til forurensningsloven § 18, tredje ledd, kan forurensningsmyndighetene tilbakekalle eller endre tillatelser når det har gått 10 år etter at den ble gitt. Statsforvalteren har pålagt virksomheten å sende inn ny søknad.

 

Virksomheten har videre en tillatelse for behandling og mellomlagring av trevirke fra 2014. Origo Skibotn AS har også hatt en midlertidig tillatelse til mellomlagring av ballet restavfall. Denne opphørte i 2020.

 

Virksomheten søker i hovedsak om utvidelser av eksisterende tillatelser, samt permanent tillatelse til mellomlagring av ballet restavfall.

 

Origo Skibotn AS søker om følgende fraksjoner og mengder;

  • Kompostering av inntil 11 000 tonn matavfall per år
  • Kompostering av inntil 10 000 tonn avvannet slam fra kommunale anlegg pr. år
  • Kompostering av inntil 2000 tonn annet organisk avfall
  • Mottak og behandling av inntil 10 000 tonn rent trevirke/flis for kompostering av matavfall og slam
  • Mellomlagring av inntil 2000 tonn returtrevirke
  • Mellomlagring av 10 000 tonn ballet restavfall
  • Miljøstasjon for innbyggere i Storfjord kommune (avtale mellom Avfallsservice AS og Origo Skibotn AS)

Sakens dokumenter

Søknad

Endringer i rammer for søknad

Vedlegg 1- Miljørapport 2017 

Vedlegg 2-Vurdering av risiko emballert restavfall 

Vedlegg 3-Risikomatrise lagring emballert avfall

Vedlegg 4-Kvalitets - og internkontrollsystem for kompostering og deponi

Vedlegg 5- Kartlegging og risikovurdering prosessvann

Vedlegg 6-Kartlegging og risikovurdering slamkomposteringsprosess

Vedlegg 7- Prøvetakingsplan

Vedlegg 8- Flytskjema kompostering

Vedlegg 9- Anvendelse slamkompost

Vedlegg 10-Tillatelse fra Mattilsynet

 

Send inn dine innspill

Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensingsregelverket og alle som vil kan uttale seg om søknaden.

Uttalelser kan sendes til

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til sftfpost@statsforvalteren.no innen 15. august 2021.

Høringsfrist:
15. august 2021 23.59

Kontaktpersoner