Høring av verneplan for Kastnesåsen naturreservat

Høringsfrist:
28. mai 2021 23.59
Stankstorkenebb er i Kastnesåsen på en av sine nordligste utposter. Foto: C. Amundsen (illustrasjonsfoto)
Stankstorkenebb er i Kastnesåsen på en av sine nordligste utposter. Foto: C. Amundsen (illustrasjonsfoto)

Vi legger nå verneplan for Kastnesåsen naturreservat ut på høring og offentlig ettersyn. 

Publisert 12.04.2021

Ved Faksfjorden finner du et skogsområde med sjeldne arter av planter og fugler. Første gang Kastnesåsen ble foreslått vernet var i 2018. Avgrensningen har siden da endret seg noe.

Grunneiere har gjennom skogeiersamvirket Allskog tilbudt staten områder til vern. Mange er interesserte i å ta vare på de viktige naturverdiene, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Frivillig vern

Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold legger opp til en videreføring av det langsiktige arbeidet med skogvern. Vernet vil i all hovedsak skje gjennom vern av offentlig eid skog og ved frivillig vern av privateid skog. 

Frivillig vern innebærer at grunneier tilbyr staten vern av egen skog. Dersom området har høy nok naturfaglig verdi, blir det forhandlet med grunneierne om en avgrensning av verneområdet og økonomisk kompensasjon for et vern.

Kommer grunneierne og staten fram til en avtale, vil Statsforvalteren utarbeide et verneforslag i tråd med bestemmelsene i naturmangfoldloven. 

Om Kastnesåsen

Det foreslåtte skogs- og rasmarkområdet Kastnesåsen grenser til Grønlikollen ved Faksfjorden i Dyrøy kommune.

Området utgjør 686 dekar, og de største verneverdiene ligger i gråor-heggeskogen ved Langberget, sørvendt berg- og rasmark og tidligere utmarksslåtter.

I tillegg til gråor og hegg, består skogen også av høgstaudebjørkeskog, ospeholt, silkeselje og rogn, samt litt plantet gran i grensene i vest. Her finnes flere varmekjære arter av planter og fugler, regionalt sjeldne og i sitt nordlige grenseland.

Her vokser stankstorkenebb, som er en varmekjær plante, nær sin nordlige grense. Løkurt, bustnype, vill-løk, hestehavre, brunrot og olavsskjegg er andre eksempler på slike varmekjære arter. Dette er også et svært viktig viltområde.

Innspill til melding om oppstart og videre prosess

Statsforvalteren meldte oppstart av verneplanprosessen 18.02.2021. Meldingen ble sendt ut til grunneiere, rettighetshavere og kommunen, og annonsert i lokale aviser og på Statsforvalterens hjemmesider. Vi fikk til sammen 9 skriftlige innspill til oppstartsmeldingen. Disse er beskrevet nærmere i høringsutkastet til verneplanen. 

Høring

Høringsinnspill sendes skriftlig til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, postboks 700, 9815 Vadsø eller sftfpost@statsforvalteren.no innen 28.mai 2021.

imagepgv1u.png