Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Høring av søknad om endring av deponitillatelse Stormoen

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
23. april 2021

Perpetuum Cirkuli AS søker om endring i tillatelsen for deponicelle 2 på Stormoen i Balsfjord for mottak og sluttbehandling av PFAS-forurenset avfall.

Publisert 17.03.2021

Virksomheten har i dag en midlertidig tillatelse for deponering av PFAS-masser. Massene deponeres i egen celle med separat sigevannsoppsamling og ekstra rensetrinn.

Det søkes nå om permanent tillatelse til å deponere PFAS-masser. Kapasiteten for mottak er beregnet til 400 000 tonn masser totalt, inklusiv mengdene gitt i midlertidig tillatelse. Det skal ikke deponeres farlig avfall.  Det søkes også om å kunne behandle begrensede mengder PFAS-forurenset vann i renseanlegget, samt mottak og vasking av PFAS-forurenset stein. Det søkes også om videreføring av kompostering av PFAS-masser, som også er oljeforurenset, for kompostering på overflaten av PFAS-cellen.

Miljødirektoratet har bedt Statsforvalteren følge opp at deponier ikke tar imot PFAS-holdige masser uten at tillatelsen har spesifikke krav og vilkår knyttet til håndteringen av disse massene.

 

Sakens dokumenter

Søknaden

Vedlegg 1 

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4

 

Hva er PFAS-masser?

Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFASer) en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser. Flere PFASer er nå oppført på norske myndigheters prioritetsliste, og målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av disse.

PFASer har vært brukt både i industrielle prosesser og forbrukerprodukter siden 1950-tallet. Tidligere bruk av PFOS og andre PFASer i brannskum har forurenset grunnen på brannøvingssteder og flyplasser. Stoffene kan fortsatt lekke ut til omgivelsene, blant annet fordi de siger ned og ut fra grunnen. I enkelte områder finnes stoffene i høye konsentrasjoner i grunnvannet, overflatevannet og for eksempel i fisk. Flere av Avinors og Forsvarets flyplasser har satt i gang arbeid med utredning av risiko og tiltak, i tillegg til opprydding.

Gravemasser med PFAS må leveres til anlegg og deponi som har tillatelse til å ta imot, behandle eller deponere dette på en måte som forårsaker minst mulig spredning av de miljøskadelige stoffene.

Send inn dine innspill

Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensingsregelverket og åpner for uttalelser til søknaden. 

Uttalelser kan sendes til

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til sftfpost@statsforvalteren.no innen 23. april 2021.

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
23. april 2021

Kontaktpersoner