Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om utfylling i sjø ved Stakkevollvegen 11, Tromsø

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
1. mars 2021

Søker er Stakke Utvikling AS. Tiltaket planlegges i forbindelse med utbygging av området ved Stakkevollvegen 11.

Publisert 01.02.2021

Utfyllinga det søkes om omfatter et ca. 1475 m2 stort sjøområde, der det skal fylles ut med ca. 5 500 m3 sprengstein og andre løsmasser. Tromsø kommune har gitt dispensasjon til tiltaket i henhold til plan- og bygningsloven, i vedtak datert 1. desember 2020.

Miljøtilstand og mulige miljøkonsekvenser av anleggsarbeidet
Det er ikke utført miljøundersøkelser av sjøbunnen i utfyllingsområdet, men det antas ut fra andre miljøundersøkelser i nærområdet og aktiviteten i området at sjøbunnen er forurensa.

Ved utfylling i sjø vil forurensning på sjøbunnen kunne virvles opp, og medføre spredning av miljøgifter. Utfylling med sprengsteinmasser kan også medføre fare for spredning av plast fra sprengledninger etc. i sjøen.

Søknaden
Her finner du søknaden med vedlegg.

Send inn dine innspill
Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensningsloven. Alle som ønsker kan komme med uttalelse til søknaden, innen 1. mars 2021.

Uttalelse sendes til sftfpost@statsforvalteren.no

eller i brev til:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

Vi ber om at vår referanse 2021/776 oppgis.

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
1. mars 2021

Kontaktpersoner